Miroslav Fikar - PhD theses proposal 2020/2021


Miroslav Fikar - Témy PhD prác pre 2020/2021


Doktorand pracujúci na nižšie ponúkaných témach bude okrem základného štipendia poberať aj čiastkový plat z projektov APVV a VEGA. Predpokladom pre úspešné ukončenie doktorandského štúdia je tiež výskumný zahraničný pobyt (minimálne 6 mesiacov) na niektorom z partnerských pracovisk v Európe. Nutnou podmienkou pre doktorandské štúdium je dobrá znalosť anglického jazyka slovom aj písmom.

PhD student will obtain the standard allowance plus bonuses from APVV and VEGA projects. PhD takes four years and includes research stay (at least 6 months) with some partner university in Europe.

Research and Educational Remote Laboratories for Process Control

This work deals with the research and development of full-featured remote laboratories, which replace traditional approaches to laboratory experimentation by an approach of remote operation, using appropriate hardware, software, and networking. The work is primarily focused on the research of two classes of control schemes for remote experiments. The first class considers the scheme of a controller in the near vicinity of the controlled process. Such a controller is designed locally by a user and transferred to a place of execution. This scheme requires the design of methods for secure algorithm deployment, along with the mechanism of a remote parameter tuning. The second class of schemes considers a complete design and execution of control algorithms on the side of a user. In such a case, it is necessary to ensure an effective transfer of measurements and control actions between process and controller using computer networks, in which transient times are non-deterministic.


Výskumno-vzdelávacie vzdialené laboratóriá pre riadenie technologických procesov

Táto práca sa zaoberá výskumom a vývojom plnohodnotných vzdialených laboratórií, ktoré dokážu nahradiť tradičný prístup vykonávania laboratórnej experimenálnej činnosti vzdialeným prístupom, sprostredkovaným prostredníctvom vhodného hardvéru, softvéru a počítačových sietí. Primárne sa zameriava na výskum návrhu a implementácie dvoch tried riadiacich schém pre vzdialené experimenty. Prvá trieda uvažuje schému lokálneho regulátora v bezprostrednej blízkosti riadeného procesu, ktorý bude vzdialeným používateľom navrhnutý a prenesený na miesto vykonávania. Takáto schéma vyžaduje návrh metód na bezpečné zavedenie algoritmov, ako aj zabezpečenie nastavovania parametrov riadenia na ďiaľku. Druhá trieda schém uvažuje kompletný návrh aj vykonávanie riadiacich algoritmov na strane používateľa. U tejto schémy je nevyhnutné zabezpečiť vhodnými metódami prenos meraní a akčných zásahov medzi procesom a regulátorom cez počítačovú sieť, ktorej prenosové časy sú nedeterministické.


Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS