Kód predmetu:
N422T0_4B
Názov predmetu:
Tabuľkové a databázové systémy pre spracovanie údajov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Biotechnológia – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Chemické inžinierstvo – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Chémia, medicínska chémia a chemické materiály – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 2 písomné testy za 100 bodov. Na úspešné absolvovanie testov je potrebných s súčte minimálne 56 bodov. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A 92–100 bodov, B 83–91 bodov, C 74–82 bodov, D 65–73 bodov, E 56–64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti zo základov tvorby a používania databáz v prostredí Microsoft Access. Vie navrhnúť a vytvoriť základné databázové objekty, spracovať údaje s využitím pokročilých nástrojov Accessu, vytvárať užívateľsky orientované formuláre pre vkladanie a výstupy údajov, vyhľadávať a riadiť údaje pomocou filtrov a dotazov, ako aj vytvárať jednoduché tlačové zostavy. Ovláda základné príkazy jazyka SQL pre tvorbu dotazov. Má vedomosti o princípoch normalizácie databáz. Študent má vedomosti zo spracovania numerických, textových a iných údajov vo forme tabuliek v prostredí Microsoft Excel. Vie navrhnúť a použiť kontingenčné tabuľky a grafy na analýzu a prezentovanie údajov.
Stručná osnova predmetu:
Úvod do tvorby a použitia relačných databáz
Databázový systém MS Access a MySQL
Návrh databázy
Normalizácia databázy (1NF, 2NF, 3NF, ...)
Tabuľky - tvorba tabuliek (polia, dátové typy, indexy, vlastnosti polí, plnenie tabuliek údajmi)
Formuláre a ich prvky
Dotazy
Základy jazyka SQL
Zostavy
Praktická ukážka tvorby jednoduchej databázy
Spracovanie údajov v tabuľkovom editore (MS Excel)
Funkcie pre spracovanie údajov
Kontingenčné tabuľky a grafy
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • KOFLER, M. Mistrovství v MySQL 5. Brno : Computer Press, 2007. 805 s. ISBN 978-80-251-1502-2.
  • MASLAKOWSKI, M. Naučte se MySQL za 21 dní. Praha : Computer Press, 2001. 478 s. ISBN 80-7226-448-6.
  • LIENGME, B V. A guide to microsoft Excel for scientists and engineers. London : Arnold, 1997. 207 s. ISBN 0-340-69265-0.
  • LEVIE, R D. Advanced Excel for Scientific Data Analysis. Oxford : Oxford University Press, 2004. 615 s. ISBN 0-19-515275-1.
  • STINSON, C. – DODGE, M. Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007. Brno : Computer Press, 2008. 936 s. ISBN 978-80-251-1980-8.
  • ŠEDOVÁ, H. Access 2007 nejen pro školy. ČR: Computer Media, 2010. 192 s. ISBN 978-80-7402-038-4.
  • CHURCHER, C. Beginning Database Design: From Novice to Professional. New York: Apress, 2012. 252 s. ISBN 978-1-4302-4209-3.
  • MACDONALD, M. Access 2007: The Missing Manual. 1005 Gravenstein Higway North, Sebastopol, CA 95472: O'Reilly Media, 2006. 752 s. ISBN 978-0-596-52760-0.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
50

A 74 %

B 26 %

C 0 %

D 0 %

E 0 %

FX 0 %

Vyučujúci:
J. Holaza, J. Vargan (2023/2024 – Zimný semester)
Ľ. Čirka, M. Mojto (2022/2023 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2021/2022 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2020/2021 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2019/2020 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2018/2019 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2017/2018 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2016/2017 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2015/2016 – Zimný semester)
Garant predmetu:
doc. Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

LMS Moodle:
Laboratórne cvičenie
Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS