Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 647
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~vargan/
Telefón:
+421 259 325 349
ORCID iD:
0009-0000-3737-2199
WoS ResearcherID:
JDN-0732-2023
Google Scholar:
hvwThAEAAAAJ
Dostupnosť:


Osobné

LinkedIn
jozef-vargan
Kalendár
jozef.vargan@stuba.sk

Personal

LinkedIn
jozef-vargan
Calendar
jozef.vargan@stuba.sk

Vzdelanie

2023 - súčasnosť Doktorandské štúdium: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave
Záverečná práca: Dátovo orientované procesné riadenie
Študijný program: Riadenie procesov
2021 - 2023 Inžinierske štúdium: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave
Záverečná práca: Analýza optimality MPC regulátora
Študijný program: Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
2018 - 2021 Bakalárske štúdium: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave
Záverečná práca: Monitorovanie kvality ovzdušia v miestnostiach
Študijný program: Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve

Education

2023 - now PhD Study: Faculty of Chemical and Food Technology, STU in Bratislava
Final Thesis: Data Based Process Control
Study Programme: Process Control
2021 - 2023 MSc Study: Faculty of Chemical and Food Technology, STU in Bratislava
Final Thesis: Optimality Analysis of MPC Controller
Study Programme: Automation and Information Engineering in Chemistry and Food Industry
2018 - 2021 Bc Study: Faculty of Chemical and Food Technology, STU in Bratislava
Final Thesis: Monitoring of Air Quality in Offices
Study Programme: Automation and Information Engineering in Chemistry and Food Industry

Ocenenia

2023 Cena dekana STU v Bratislave
2023 Cena za najlepšiu diplomovú prácu od spoločnosti Repar - Building Control
2021 Cena dekana STU v Bratislave
2021 Pochvalné uznanie dekana STU v Bratislave
2020 Pochvalné uznanie dekana STU v Bratislave

Awards

2023 Dean's Prize STU in Bratislava
2023 The best diploma thesis prize from Repar - Building Control
2021 Dean's Prize in Bratislava
2021 Dean's Praise STU in Bratislava
2020 Dean's Praise STU in Bratislava

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS