Kód predmetu:
N422O0_4I
Názov predmetu:
Objektovo orientované programovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne cvičenie – 3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester:
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné testy na cvičeniach, zápočtová písomka, vypracovanie a obhajoba skúškového projektu
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti s prácou s objektovo orientovanými programovacími jazykmi a naučí sa používať základné dátové štruktúry ako zreťazené objekty.
Stručná osnova predmetu:
1. Práca s podmienkami, cyklami, funkciami, poliami a smerníkmi (dotácia 3/9)
 
a. Podmienky a cykly
b. Funkcie a smerníky
c. Statické a dynamické alokovanie polí

2. Základy používania štruktúr, jednoduché zreťazené zoznamy a vytváranie databáz (dotácia 3/9)
 
a. Štruktúry
b. Zreťazené zoznamy
c. Jednoduché databázy

3. Objektovo orientovane programovanie s použitím jednoduchej grafiky (dotácia 6/18)
 
a. Triedy a metódy tried
b. Dedičnosť a polymorfizmus
c. Grafika

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
46

A 34.8 %

B 28.3 %

C 19.6 %

D 6.5 %

E 10.8 %

FX 0 %

Vyučujúci:
M. Gall, K. Kiš (2020/2021 – Zimný semester)
M. Gall, K. Kiš (2019/2020 – Zimný semester)
M. Gall (2018/2019 – Zimný semester)
M. Gall, M. Gall (2016/2017 – Zimný semester)
Garant predmetu:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS