Kód predmetu:
A422L0_4B
Názov predmetu:
Logické riadenie
Ukončenie a kredity:
skúška (4 kredity)
Garant predmetu:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Vyučujúci:
M. Kalúz, R. Valo (2021/2022 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študenti získali základné znalosti z návrhu a implementácie logického riadenia. Vedia zapisovať a čítať logické výrazy, zostavovať logiku riadenia pomocou stavových diagramov konečných automatov a programovo ju implementovať v prostredí Stateflow. Študenti ovládajú techniky programovania programovateľných logických regulátorov (PLC), vedia vytvárať rebríkové diagramy, narábať s pamäťou PLC a dokážu navrhovať efektívne fungujúce programy pre logické riadenie.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
  • JOHN, K. - TIEGELKAMP, M. IEC 61131-3: Programming industrial automation systems. Berlin : Springer Verlag, 2001. 376 p. ISBN 3-540-67752-6.
  • MANDADO, E. - MARCOS, J. - PERÉZ, S A. Programmable logic devices and logic controllers. London : Prentice Hall, 1996. 373 p. ISBN 0-13-150749-4.
  • WARNOCK, I G. Programmable controllers: Operation and application. New York : Prentice Hall, 1988. 447 p. ISBN 0-13-730037-9.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Konečné stavové automaty (Finite-state Machines - FSM) (dotácia 8/8) Úvod do konečných automatov, využitie, základná terminológia Opis FSM, diagramy a tabuľky stavových prechodov Implementácia logického riadenia pomocou FSM v prostredí Stateflow Pokročilé aspekty logického riadenia (hierarchické diagramy, vnorené stavy, udalosti) Programovateľné logické regulátory (Programmable Logic Controllers - PLC) (dotácia 12/12) Úvod do PLC, typy, konštrukcia, funkcionalita, príklady využitia Základy počítačovej logiky (Boolova algebra a logické operácie) Rebríková logika, rebríkové diagramy, logické výrazy Programovanie PLC: SR-bloky, časovače, počítadlá Programovanie PLC: práca s pamäťou, adresovanie, dátové typy Programovanie PLC: matematické operácie a funkcie Organizácia programu pre úlohy riadenia Laboratórna práca na záverečnom projekte (dotácia 2/6) Priama výučba: prednášky - 22h laboratórne cvičenia - 20h laboratórna práca na projekte - 6h prezentácia a obhajoba projektu - 2h Nepriama výučba: príprava na prednášky, laboratórne cvičenia a testy (štúdium literatúry, výpočty) - 26h spracovanie protokolov zo zadaní - 8h samostatné riešenie problematiky projektu, príprava prezentácie a obhajoby - 16h
Metódy a kritériá hodnotenia:
Celková známka z predmetu sa bude skladať z hodnotenia testov na laboratórnych cvičeniach (20% celkovej známky), hodnotenia dvoch laboratórnych zadaní (30% celkovej známky) a hodnotenia prezentácie a obhajoby záverečného projektu (50% celkovej známky).
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS