Kód predmetu:
A422O3_4B
Názov predmetu:
Operačné systémy II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Operačné systémy I (A422O2_4B)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas cvičení študent si osvojuje učivo na praktických úlohách. Priebežne osvojené učivo samostatne implementuje na svoj vybraný/určený projekt. Študent vypracuje, odovzdá, prezentuje a obháji vlastný obslužný skript/vlastnú hru/vlastný experiment/či zadanú úlohu. Projekt je bodovaný. Študent absolvuje predmet, ak odovzdá a obháji svoj projekt aspoň na 56%. Výsledná známka sa určí v súlade s pravidlami určenými študijným poriadkom STU.
Výsledky vzdelávania:
Študent získal vedomosti zo základov tvorby a používania skriptov v unixovom prostredí. Sa naučil navrhovať a vytvárať jednoduché obslužné skripty v príkazovom shellovskom interpréteri bash. Získal vedomosti o princípoch fungovania unixových programov.
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • STRÁNKY, Č. Učebnice GNU/Linuxu.  [online]. 2006. URL: http://www.abclinuxu.cz/ucebnice.
  • JANOČKO, D. Využitie Raspberry Pi na edukačné účely. Bachelor thesis. STU, 2013.
  • COOPER, M. Advanced Bash-Scripting Guide.  [online]. 2008. URL: http://freecomputerbooks.com/Advanced-Bash-Scripting-Guide.html.
Odporúčaná:
  • Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent Hein, Ben Whaley, Dan Mackin. UNIX and Linux System Administration Handbook. ISBN-13: 978-0134277554
  • Chet Ramey, Brian Fox, Bash Reference Manual. URL: https://www.gnu.org/software/bash/manual/
  • Shantanu, T. Sarath L. Linux Shell Scripting Cookbook, Second Edition. 2013. Packt Publishing Ltd. ISBN 978-1-78216-274-2
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Vyučujúci:
R. Valo (2022/2023 – Zimný semester)
Garant predmetu:
Ing. Richard Valo, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
15. 7. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2021/2022  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS