Pracovné zaradenie:
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 662
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~valabek/
Telefón:
+421 59 325 35
ORCID iD:
0009-0006-9201-3651
Dostupnosť:


Osobné

GitHub
GitHub
Calendar
Calendar

Personal

GitHub
GitHub
Calendar
Calendar

Vzdelanie

2023 - súčasnosť Doktorandské štúdium: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave
Záverečná práca: Použitie Koopmanovho operátora v riadení procesov
Študijný program: Riadenie procesov
2021 - 2023 Inžinierske štúdium: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave
Záverečná práca: Generovanie explicitných zákonov riadenia pomocou strojového učenia
Študijný program: Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
2018 - 2021 Bakalárske štúdium: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave
Záverečná práca: Bezdotykové ovládanie zariadení gestami rúk
Študijný program: Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve

Education

2023 - now PhD Study: Faculty of Chemical and Food Technology, STU in Bratislava
Final Thesis: Use of Koopman Operator in Process Control
Study Programme: Process Control
2021 - 2023 MSc Study: Faculty of Chemical and Food Technology, STU in Bratislava
Final Thesis: Generation of Explicit Control Laws with Reinforcement Learning
Study Programme: Automation and Information Engineering in Chemistry and Food Industry
2018 - 2021 Bc Study: Faculty of Chemical and Food Technology, STU in Bratislava
Final Thesis: Touchless device controll
Study Programme: Automation and Information Engineering in Chemistry and Food Industry

Môj Kalendár


My Calendar


Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS