Kód predmetu:
A422R1_4B
Názov predmetu:
Riadenie procesov II
Ukončenie a kredity:
skúška (5 kreditov)
Garant predmetu:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Vyučujúci:
K. Fedorová, J. Holaza, M. Klaučo (2022/2023 – Zimný semester)
M. Bakošová, A. Vasičkaninová (2021/2022 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda základné princípy identifikácie procesov z aperiodickej a periodickej prechodovej charakteristiky a vie realizovať odmeranie prechodovej charakteristiky, jej identifikáciu. Študent pozná metódy nastavenia PID regulátorov a vie nastaviť PID regulátor na základe znalosti modelu procesu v tvare prenosovej funkcie alebo experimentálnymi metódami. Študent vie porovnať regulačné pochody pomocou ukazovateľov kvality riadenia. Študent ovláda princípy riadenia procesov pomocou rozvetvených regulačných obvodov, a to kaskádovej regulácie, obvodu s meraním poruchy, obvodu s pomocnou riadiacou veličinou, Smithovho prediktora, pomerovej regulácie. Pozná základné princípy riadenia vybraných typov procesov v chemických a potravinárskych technológiách pomocou jednoduchých a rozvetvených regulačných obvodov. Študent vie navrhnúť jednoduchý regulačný obvod a rozvetvený regulačný obvod pre riešenie konkrétneho problému. Študent má prehľad o základných typoch akčných členov a ovláda princípy ich činnosti.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • BAKOŠOVÁ, M. – FIKAR, M. Riadenie procesov. 2008. 1 s. ISBN 978-80-227-2841-6.
  • MIKLEŠ, J. – FIKAR, M. Modelovanie, identifikácia a riadenie procesov 1: Modely a dynamické charakteristiky spojitých procesov. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 192 s. ISBN 80-227-1289-2.
  • MIKLEŠ, J. – FIKAR, M. Process Modelling, Identification, and Control. Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg New York, 2007. 480 s. ISBN 978-3-540-71969-4.
  • INGHAM, J. Chemical Engineering Dynamics: Modelling with PC Simulation. Weinheim : VCH, 1994. 701 s. ISBN 3-527-28577-6.
  • RAY, W H. – OGUNNAIKE, B A. Process dynamics, modelimg, and control. New York : Oxford University Press, 1994. 1260 s. ISBN 0-19-509119-1.
Plánované vzdelávacie aktivity:
prednášky, laboratórne cvičenia, projekty Priama výučba: prednášky 26 h laboratórne cvičenia 26 h prezentácia a obhajoba dvoch projektov 3h Nepriama výučba: príprava na prednášky a laboratórne cvičenia (štúdium literatúry, výpočty) – 20 hodín spracovanie protokolov – 20 hodín spracovanie projektov – 30 hodín
Metódy a kritériá hodnotenia:
Celková známka z predmetu sa bude skladať z hodnotenia protokolov z laboratórnych cvičení (40% celkovej známky) a hodnotenia projektu (60% celkovej známky).
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS