Kód predmetu:
A422U0_4B
Názov predmetu:
Úvod do jazyka Julia
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Garant predmetu:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda základy programovacieho jazyka Julia, vie používať jeho dátové typy, vie na vetvenie programu používať podmienky, ovláda pokročilé jazykové konštrukcie na tvorbu zoznamov a prácu so slovníkmi, vie pomocou programovacieho jazyka Julia pracovať so súbormi, funkciami, modulmi a knižnicami.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Plánované vzdelávacie aktivity:
Úvod do jazyka Julia Čiselné dátové typy Reťazce Funkcie print a input Dátový typ bool a IF-THEN-ELSE podmienky Dátový typ list (zoznam), FOR a WHILE slučky Výroba zoznamov Reťazcové metódy Funkcie Dátový typ slovník Operácie so súbormi Moduly a knižnice Praktické aspekty jazyka Julia Priama výučba: cvičenia 26h Nepriama výučba: príprava na cvičenia (12h), príprava záverečného projektu (22h)
Metódy a kritériá hodnotenia:
Hodnotí sa priebežná práca na cvičeniach s váhou 50% a vypracovanie a obhajoba záverečného projektu s váhou 50%. Hodnotenie sa robí na základe štandardnej stupnice na FCHPT.
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS