Kód predmetu:
A422U3_4B
Názov predmetu:
Úvod do optimálneho a prediktívneho riadenia
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Garant predmetu:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Vyučujúci:
M. Kvasnica (2021/2022 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Študenti získali základné vedomosti pri aplikácií optimalizácie v riadení procesov. Naučili sa zapísať problém optimálneho riadenia, naučili sa zapísať účelovú funkciu a ohraničenia optimalizačného problému pre rôzne problémy vychádzajúce z priemyselnej praxe, ako je optimálne riadenie pasterizačných jednotiek, chemických reaktorov, alebo fermentorov. Študenti sa naučili implementovať problémy optimálneho riadenia v prostredí Matlab.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
  • MACIEJOWSKI, J M. Predictive Control with Constraints. Harlow : Prentice Hall, 2002. 331 s. ISBN 0-201-39823-0.
  • RAWLINGS, J B. – MAYNE, D Q. Model Predictive Control: Theory and design. Madison : Nob Hill Publishing, 2009. 533 s. ISBN 978-0-975-93770-9.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Týždeň 1-3: Optimalizácia v riadení procesov (úloha účelovej funkcie, úloha ohraničení, typy účelových funkcií, typy ohraničení, výhody a nevýhody optimalizácie v riadení procesov, aplikácie v spojitom a diskrétnom čase) Týždeň 4-7: Predstavenie LQ riadenia (základný koncept LQ riadenia v praxi, implementácia v prostredí Matlab/Simulink, spojité a diskrétne riadenie, simulačné aplikácie s modelmi chemických a potravinárskych procesov) Týždeň 8-12: Predstavenie prediktívneho riadenia (rozdiely medzi LQ riadením a MPC riadením, typy účelových funkcií, typy ohraničení, aplikácie s lineárnymi modelmi chemických a potravinárskych procesov) Priama výučba: prednášky 13h, cvičenia 13h Nepriama výučba: príprava na cvičenia (12h), príprava záverečného projektu (22h)
Metódy a kritériá hodnotenia:
Hodnotenie predmetu je založené 50% na práci počas semestra, 50% zo skúšky. Hodnotenie sa robí na základe štandardnej stupnice na FCHPT.
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS