Kód predmetu:
A422P1_4I
Názov predmetu:
Programovanie webových aplikácií II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester:
Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve – inžiniersky (denná prezenčná), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie úspešnosti študentov je založené na bodovacom systéme, pričom študent môže absolvovaním všetkých aktivít predmetu získať maximálne 100 bodov. Priebežné hodnotenie práce a vedomostí študenta počas semestra pozostáva z 2 bodovaných úloh alebo testov po 25 bodov (spolu maximálne 50 bodov). Zvyšných 50 bodov je udeľovaných za vypracovanie a obhajobu záverečného projektu. Výsledná známka je určená podľa štandardnej stupnice FCHPT.
Výsledky vzdelávania:
Študenti získali vedomosti zo základov objektovo orientovaného programovania v jazyku PHP. Naučili sa vytvárať jednoduché webové aplikácie v PHP frameworku.
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
  • BÖHMER, M.; Zend Framework: Programujeme webové aplikace v PHP, Computer Press, 2010, 416 s., ISBN 978-80-251-2965-4
  • FOSTER, R.; CodeIgniter Web Application Blueprints, Packt, 2015, 330 s., ISBN: 9781783287093
  • SINHA, S.; Beginning Laravel, Apress, 2019, 422 s., ISBN: 9781484249901.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Vyučujúci:
Ľ. Čirka, M. Klaučo (2023/2024 – Zimný semester)
Ľ. Čirka, M. Klaučo (2022/2023 – Zimný semester)
Ľ. Čirka, M. Klaučo (2021/2022 – Zimný semester)
Garant predmetu:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Dátum poslednej zmeny:
13. 9. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS