Kód predmetu:
A422P1_4I
Názov predmetu:
Programovanie webových aplikácií II
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (5 kreditov)
Garant predmetu:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Vyučujúci:
Ľ. Čirka, M. Klaučo (2023/2024 – Zimný semester)
Ľ. Čirka, M. Klaučo (2022/2023 – Zimný semester)
Ľ. Čirka, M. Klaučo (2021/2022 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Študenti získali vedomosti zo základov objektovo orientovaného programovania v jazyku PHP. Naučili sa vytvárať jednoduché webové aplikácie v PHP frameworku.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
  • BÖHMER, M.; Zend Framework: Programujeme webové aplikace v PHP, Computer Press, 2010, 416 s., ISBN 978-80-251-2965-4
  • FOSTER, R.; CodeIgniter Web Application Blueprints, Packt, 2015, 330 s., ISBN: 9781783287093
  • SINHA, S.; Beginning Laravel, Apress, 2019, 422 s., ISBN: 9781484249901.
Plánované vzdelávacie aktivity:
prednášky, laboratórne cvičenia, projekt Priama výučba: prednášky 26 h laboratórne cvičenia 26 h prezentácia a obhajoba projektu 2h Nepriama výučba: príprava na prednášky a laboratórne cvičenia (štúdium literatúry, programovanie) – 30 hodín spracovanie projektu – 30 hodín
Metódy a kritériá hodnotenia:
Celková známka z predmetu sa bude skladať z hodnotenia úloh alebo testov (50% celkovej známky) a hodnotenia projektu (50% celkovej známky).
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS