Kód predmetu:
A422T1_4I
Názov predmetu:
Technické prostriedky automatizácie II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne cvičenie – 3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester:
Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie úspešnosti študentov je založené na bodovacom systéme, pričom študent môže absolvovaním všetkých aktivít predmetu získať maximálne 100 bodov. Priebežné hodnotenie práce a vedomostí študenta počas semestra pozostáva z 2 laboratórnych zadaní po 25 bodov (spolu max. 50 bodov). Skúška je realizovaná formou vypracovania a obhájenia záverečného projektu. Študent môže za skúšku získať maximálne 50 bodov. Podmienkou pre úspešné absolvovanie predmetu je získanie aspoň 56% bodov z laboratórnych zadaní a aspoň 56% bodov zo skúšky. Výsledná známka je určená podľa štandardnej stupnice FCHPT.
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študenti získali vedomosti o fungovaní priemyselných informačných a riadiacich systémov. Vedia z akých častí takéto systémy pozostávajú a ako s nimi narábať. Študenti ovládajú základné informačné štandardy: vývojové diagramy (Flowchart) pre opis procesov a algoritmov; procesné diagramy (PFD, P&ID, LD, SAMA) pre opis súčastí a inštrumentov procesných výrob. Študenti majú základný prehľad o fungovaní distribuovaných systémov riadenia, SCADA systémoch, a pokročilé zručnosti programovania logických regulátorov Siemens SIMATIC, návrhu a implementácie algoritmov riadenia pre priemyselné aplikácie, ako aj návrhu operátorských procesných obrazoviek (obrazovky pre panely a Webové obrazovky). Študenti poznajú a vedia uplatniť pravidlá návrhu HMI pre zabezpečenie vysokej výkonnosti operátorov a bezpečnosti prevádzok.
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
  • HOLLIFIELD, B. – HABIBI, E – OLIVER, D. – NIMMO, I. The High Performance HMI Handbook; Plant Automation Services, Inc., 2013, ISBN 9780977896950
  • KUPHALDT, T.R.; Lessons In Industrial Instrumentation, 2019, (publikované ako voľne dostupný text pod Creative Commons Attribution 4.0 International Public License), dostuné online (https://www.ibiblio.org/kuphaldt/socratic/sinst)
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Vyučujúci:
D. Dzurková, M. Kalúz, R. Valo (2022/2023 – Zimný semester)
M. Kalúz, R. Valo (2021/2022 – Zimný semester)
Garant predmetu:
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
13. 9. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS