Kód predmetu:
A422T1_4I
Názov predmetu:
Technické prostriedky automatizácie II
Ukončenie a kredity:
skúška (4 kredity)
Garant predmetu:
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Vyučujúci:
M. Kalúz, R. Valo (2021/2022 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študenti získali vedomosti o fungovaní priemyselných informačných a riadiacich systémov. Vedia z akých častí takéto systémy pozostávajú a ako s nimi narábať. Študenti ovládajú základné informačné štandardy: vývojové diagramy (Flowchart) pre opis procesov a algoritmov; procesné diagramy (PFD, P&ID, LD, SAMA) pre opis súčastí a inštrumentov procesných výrob. Študenti majú základný prehľad o fungovaní distribuovaných systémov riadenia, SCADA systémoch, a pokročilé zručnosti programovania logických regulátorov Siemens SIMATIC, návrhu a implementácie algoritmov riadenia pre priemyselné aplikácie, ako aj návrhu operátorských procesných obrazoviek (obrazovky pre panely a Webové obrazovky). Študenti poznajú a vedia uplatniť pravidlá návrhu HMI pre zabezpečenie vysokej výkonnosti operátorov a bezpečnosti prevádzok.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
  • HOLLIFIELD, B. – HABIBI, E – OLIVER, D. – NIMMO, I. The High Performance HMI Handbook; Plant Automation Services, Inc., 2013, ISBN 9780977896950
  • KUPHALDT, T.R.; Lessons In Industrial Instrumentation, 2019, (publikované ako voľne dostupný text pod Creative Commons Attribution 4.0 International Public License), dostuné online (https://www.ibiblio.org/kuphaldt/socratic/sinst)
Plánované vzdelávacie aktivity:
Priama výučba: Prednášky - 13h laboratórne cvičenia - 39h Nepriama výučba: príprava na prednášky a laboratórne cvičenia (štúdium literatúry, výpočty) - 20h spracovanie protokolov - 20h príprava prezentácie a obhajoby projektu - 8h
Metódy a kritériá hodnotenia:
Celková známka z predmetu sa bude skladať z hodnotenia dvoch protokolov z laboratórnych zadaní (50% celkovej známky), a hodnotenia záverečného projektu (50% celkovej známky). Známka sa určí podľa pravidiel daných študijným poriadkom STU. Na získanie kreditov za predmet je potrebných aspoň 56% z max. počtu bodov.
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS