Kód predmetu:
N422Z4_4B
Názov predmetu:
Základy programovania v jazyku C
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Garant predmetu:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Vyučujúci:
M. Furka (2020/2021 – Zimný semester)
M. Furka, M. Kvasnica (2019/2020 – Zimný semester)
P. Bakaráč, M. Kvasnica (2017/2018 – Zimný semester)
J. Holaza, M. Kvasnica (2016/2017 – Zimný semester)
M. Kvasnica, B. Takács (2015/2016 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti s prácou s jazykom C, naučí sa používať cykly, podmienky, riadiace inštrukcie, získa poznatky o algoritmizácii a o práci s poliami, súbormi a funkciami.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
1. Charakteristika jazyka C, spôsob spracovania programu a základné pojmy jazyka C (dotácia 0/6)
 
a. Syntax a sémantika jazyka C
b. Zdrojový kód, hlavičkový súbor, štábna kultúra programu
c. Dátové typy, konštanty a premenné, operátory, vstup a výstup programu

2. Riadiace štruktúry jazyka C a práca s podmienkami a cyklami (dotácia 0/6)
 
a. Vetvenie programu a podmienky
b. Cykly a práca s nimi
c. Použitie a význam iných riadiacich štruktúr

3. Základy práce s poľom, so súborom a s funkciami (dotácia 0/6)
 
a. Statické jedno a viacrozmerné polia, ich definovanie a možnosti inicializácie
b. Formátovaný vstup a výstup pri práci so súborom
c. Definícia a deklarácia funkcií, rekurzívne funkcie

4. Algoritmy pre prácu vo viacrozmerných poliach (dotácia 0/6)
 
a. Operácie s maticami
b. Násobenie mtíc
c. Transponovanie matíc

Plánované vzdelávacie aktivity:
Laboratórne cvičenia
Metódy a kritériá hodnotenia:
Vypracovanie záverečného projektu
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS