Kód predmetu:
N422P1_4B
Názov predmetu:
Projektovanie informatizačných a riadiacich systémov
Ukončenie a kredity:
skúška (5 kreditov)
Garant predmetu:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Vyučujúci:
M. Kalúz, R. Valo (2020/2021 – Zimný semester)
M. Kalúz, R. Valo (2019/2020 – Zimný semester)
P. Bakaráč, M. Kalúz (2018/2019 – Zimný semester)
M. Kalúz, R. Valo (2017/2018 – Zimný semester)
M. Kvasnica, R. Valo (2016/2017 – Zimný semester)
M. Kvasnica, R. Valo (2015/2016 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Priblížiť poslucháčom jednoduché spôsoby návrhu logických riadiacich systémov a implementovať ich na bežných riadiacich systémoch.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
1. Logické riadenie a jeho implementácia v prostredí Stateflow (dotácia 12/18)
 
a. Úvod do logického riadenia a Stateflowu
b. Sekvenčné stavové diagramy
c. Paralelné stavové diagramy

2. Logické riadenie na programovateľných logických regulátoroch (dotácia 12/18)
 
a. Programovateľné logické regulátory a rebríková logika
b. Časovače, počítadlá a set-reset bloky
c. Práca s pamäťou
d. Matematické výrazy
e. Implementácia stavových diagramov

Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • JOHN, K. – TIEGELKAMP, M. IEC 61131-3: Programming industrial automation systems. Berlin : Springer Verlag, 2001. 376 s. ISBN 3-540-67752-6.
  • WARNOCK, I G. Programmable controllers: Operation and application. New York : Prentice Hall, 1988. 447 s. ISBN 0-13-730037-9.
  • MANDADO, E. – MARCOS, J. – PERÉZ, S A. Programmable logic devices and logic controllers. London : Prentice Hall, 1996. 373 s. ISBN 0-13-150749-4.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet sa realizuje formou prednášok a cvičení.
Metódy a kritériá hodnotenia:
Predmet je ukončený klasifikovaným zápočtom.
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS