Kód predmetu:
422T1_4I
Názov predmetu:
Teória automatického riadenia I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne cvičenie – 3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
6
Odporúčaný semester:
Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve – inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie predmetu je založené 30% na práci počas semestra, 30% z písomnej príkladovej skúšky a 40% z ústnej skúšky z teórie. Hodnotenie sa robí na základe štandardnej stupnice na FCHPT.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti zo základov teórie automatického riadenia, vie navrhnúť spätnoväzbové riadenie spojitých systémov v stavovej a vstupno-výstupnej oblasti. Ovláda Ljapunovovu teóriu stability. Dokáže pracovať s frekvenčnými charakteristikami procesov.
Stručná osnova predmetu:
1. Dynamické systémy (dotácia 6/6)
 
a. Stavové modely
Prenosové modely
Časové odozvy systémov
Frekvenčná analýza
Kvalita regulácie
Geometrické miesto koreňov

2. Spojité riadenie procesov (dotácia 6/6)
 
a. Uzavretý regulačný obvod
PID regulátory
Stavový regulátor
Pozorovanie stavu

Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • MIKLEŠ, J. – FIKAR, M. Process Modelling, Identification, and Control. Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg New York, 2007. 480 s. ISBN 978-3-540-71969-4.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
152

A 31.6 %

B 22.4 %

C 25 %

D 12.5 %

E 6.6 %

FX 1.9 %

Vyučujúci:
M. Fikar, L. Galčíková (2023/2024 – Zimný semester)
M. Fikar, L. Galčíková (2022/2023 – Zimný semester)
M. Fikar, L. Galčíková, M. Klaučo, M. Mojto (2021/2022 – Zimný semester)
M. Fikar, R. Paulen (2020/2021 – Zimný semester)
M. Fikar, M. Klaučo, R. Paulen, C. E. Valero (2019/2020 – Zimný semester)
M. Fikar, P. Valiauga (2018/2019 – Zimný semester)
M. Fikar, R. Paulen (2017/2018 – Zimný semester)
M. Fikar, M. Klaučo (2016/2017 – Zimný semester)
M. Fikar, A. Sharma (2015/2016 – Zimný semester)
Garant predmetu:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Dátum poslednej zmeny:
4. 2. 2020

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS