Kód predmetu:
422I1_4I
Názov predmetu:
Identifikácia
Ukončenie a kredity:
skúška (5 kreditov)
Garant predmetu:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Vyučujúci:
K. Fedorová, R. Paulen (2021/2022 – Zimný semester)
M. Mojto, R. Paulen (2020/2021 – Zimný semester)
Ľ. Čirka, M. Fikar (2019/2020 – Zimný semester)
Ľ. Čirka, M. Fikar (2018/2019 – Zimný semester)
Ľ. Čirka, M. Fikar (2017/2018 – Zimný semester)
Ľ. Čirka, M. Fikar (2016/2017 – Zimný semester)
Ľ. Čirka, M. Fikar (2015/2016 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti zo základov identifikácie systémov, vie odhadovať parametre procesu z experimentálnych vstupno-výstupných údajov na základe prechodových a frekvenčných charakteristík, aplikovať regresné metódy a ich rekurzívne varianty.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do identifikácie, základné pojmy, predmet identifikácie systémov (dotácia 1/1)
2. Postup pri identifikácii, výber štruktúry modelu a jeho verifikácia, vstupné testovacie signály (dotácia 1/1)
3. Spracovanie prechodovej charakteristiky, systém 1. rádu (dotácia 1/1)
4. Spracovanie prechodovej charakteristiky, systém 2. rádu (dotácia 1/1)
5. Spracovanie prechodovej charakteristiky, systém vyššieho rádu (dotácia 1/1)
6. Autotuning (dotácia 1/1)
7. Frekvenčná analýza, získanie frekvenčných charakteristík, odhad prenosovej funkcie (dotácia 1/1)
8. Regresné metódy, požiadavky na odhad parametrov, identifikácia statických modelov (dotácia 1/1)
9. Regresné metódy, identifikácia dynamických systémov (dotácia 1/1)
10. Rekurzívna MNŠ, identifikovateľnosť modelu, modifikácie základnej rekurzívnej MNŠ (dotácia 1/1)
11. Rekurzívna MNŠ, parametre spojitého prenosu (dotácia 1/1)
12. Modely lineárnych dynamických systémov, verifikácia modelov (dotácia 1/1)
13. Praktické otázky identifikácie (dotácia 1/1)
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • MIKLEŠ, J. – FIKAR, M. Identifikácia systémov. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 112 s. ISBN 80-227-1177-2.
  • LJUNG, L. System Identification: Theory for the User. Upper Saddle River : Prentice Hall, 1999. 609 s. ISBN 0-13-656695-2.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet sa realizuje formou 13 dvohodinových prednášok a dvojhodinových laboratórnych cvičení.
Metódy a kritériá hodnotenia:
Skúška
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS