Kód predmetu:
422I2_4I
Názov predmetu:
Informatizácia a priemyselné informačné systémy I
Ukončenie a kredity:
skúška (4 kredity)
Garant predmetu:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Vyučujúci:
M. Kalúz, R. Valo (2020/2021 – Zimný semester)
M. Kalúz, R. Valo (2019/2020 – Zimný semester)
M. Kalúz, R. Valo (2018/2019 – Zimný semester)
M. Kalúz, R. Valo (2017/2018 – Zimný semester)
M. Kvasnica, R. Valo (2016/2017 – Zimný semester)
M. Kvasnica, R. Valo (2015/2016 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je získať praktické skúsenosti s programovaním a tvorbou grafických užívateľských rozhraní pre typické priemyselné riadiace systémy.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
1. Priemyselný riadiaci systém FOXBORO (dotácia 6/18)
 
a. Úvod do koncepcie FOXBORO
b. Implementácia PID regulátorov
c. Tvorba grafického užívateľského rozhrania

2. Priemyselný riadiaci systém SIMATIC (dotácia 6/18)
 
a. Programovanie pomocou rebríkovej logiky
b. Implementácia logického stavového riadenia
c. Tvorba grafického užívateľského rozhrania
d. Implementácia grafického rozhrania na dotykových paneloch

Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • GRIMBLE, M J. Industrial Control Systems Design. Chichester : John Wiley & Sons, 2001. 621 s. ISBN 0-47149225-6.
  • ONDROVIČOVÁ, M. – BAKOŠOVÁ, M. – KARŠAIOVÁ, M. Control System Foxboro. In 15th international conference on Process control '05: Štrbské pleso, Slovenská republika, 7.-10.6.2005. Bratislava : FCHPT STU v Bratislave, 2005, ISBN 80-227-2235-9.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet sa realizuje formou prednášok a laboratórnych cvičení, na ktorých študenti pracujú s reálnymi riadiacimi systémami.
Metódy a kritériá hodnotenia:
Predmet je ukončený praktickou skúškou, na ktorej študent rieši konkrétny projekt.
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS