Kód predmetu:
422T3_4I
Názov predmetu:
Teória automatického riadenia II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne cvičenie – 3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
6
Odporúčaný semester:
Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie predmetu je založené 30% na práci počas semestra, 30% z písomnej príkladovej skúšky a 40% z ústnej skúšky z teórie. Hodnotenie sa robí na základe štandardnej stupnice na FCHPT.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa pokročilé vedomosti z teórie automatického riadenia, vie navrhnúť spätnoväzbové riadenie diskrétnych systémov v stavovej a vstupno-výstupnej oblasti. Ovláda diskrétne a optimálne riadenie (variačný počet, PMP, dynamické programovanie), vie navrhnúť optimálny regulátor a Kalmanov filter.
Stručná osnova predmetu:
1. Diskrétne riadenia (dotácia 18/12)
 
a. Z-transformácia
Diskrétne dynamické systémy
Vlastnosti diskrétnych dynamických systémov
Návrh riadenia v diskrétnej oblasti

2. Optimálne riadenie (dotácia 18/12)
 
a. Optimalizácia a optimálne riadenie
Variačný počet
Pontrjaginov princíp minima
Dynamické programovanie
Optimálny odhad stavu

Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • MIKLEŠ, J. – FIKAR, M. Process Modelling, Identification, and Control. Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg New York, 2007. 480 s. ISBN 978-3-540-71969-4.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
127

A 37 %

B 22.8 %

C 20.5 %

D 11.8 %

E 4.7 %

FX 3.2 %

Vyučujúci:
M. Fikar, J. Holaza (2022/2023 – Zimný semester)
D. Dzurková, M. Fikar (2021/2022 – Zimný semester)
Ľ. Čirka, M. Fikar (2020/2021 – Zimný semester)
M. Fikar, M. Klaučo, M. Mojto (2019/2020 – Zimný semester)
M. Fikar, M. Klaučo (2018/2019 – Zimný semester)
M. Fikar, R. Paulen (2017/2018 – Zimný semester)
M. Fikar, F. Janeček (2016/2017 – Zimný semester)
M. Fikar, D. Pakšiová (2015/2016 – Zimný semester)
Garant predmetu:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS