Kód predmetu:
422T3_4I
Názov predmetu:
Teória automatického riadenia II
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Garant predmetu:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Vyučujúci:
M. Fikar, J. Holaza, M. Klaučo (2023/2024 – Zimný semester)
M. Fikar, J. Holaza (2022/2023 – Zimný semester)
D. Dzurková, M. Fikar (2021/2022 – Zimný semester)
Ľ. Čirka, M. Fikar (2020/2021 – Zimný semester)
M. Fikar, M. Klaučo, M. Mojto (2019/2020 – Zimný semester)
M. Fikar, M. Klaučo (2018/2019 – Zimný semester)
M. Fikar, R. Paulen (2017/2018 – Zimný semester)
M. Fikar, F. Janeček (2016/2017 – Zimný semester)
M. Fikar, D. Pakšiová (2015/2016 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Študent získa pokročilé vedomosti z teórie automatického riadenia, vie navrhnúť spätnoväzbové riadenie diskrétnych systémov v stavovej a vstupno-výstupnej oblasti. Ovláda diskrétne a optimálne riadenie (variačný počet, PMP, dynamické programovanie), vie navrhnúť optimálny regulátor a Kalmanov filter.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
1. Diskrétne riadenia (dotácia 18/12)
 
a. Z-transformácia
Diskrétne dynamické systémy
Vlastnosti diskrétnych dynamických systémov
Návrh riadenia v diskrétnej oblasti

2. Optimálne riadenie (dotácia 18/12)
 
a. Optimalizácia a optimálne riadenie
Variačný počet
Pontrjaginov princíp minima
Dynamické programovanie
Optimálny odhad stavu

Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • MIKLEŠ, J. – FIKAR, M. Process Modelling, Identification, and Control. Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg New York, 2007. 480 s. ISBN 978-3-540-71969-4.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet sa realizuje formou 13 dvohodinových prednášok a trojhodinových laboratórnych cvičení.
Metódy a kritériá hodnotenia:
Skúška
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS