Kód predmetu:
422I3_4I
Názov predmetu:
Informatizácia a priemyselné informačné systémy II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester:
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie práce na cvičeniach.
Výsledky vzdelávania:
Predmet je zameraný na výučbu spracovania údajov, ktoré sú v priemyselných riadiacich a informačných systémoch uložené vo formáte XML (extensible markup language). Študent sa naučí verifikovať štruktúru XML dokumentov, validovať ich obsah pomocou DTD a XML Schema, vyhľadávať v nich pomocou XPATH a transformovať XML dáta pomocou XSLT.
Stručná osnova predmetu:
1. Štruktúra XML dokumentov (dotácia 2/2)
 
a. Správny zápis XML dokumentov
b. Stromová organizácia XML
c. Priemyselné štandardy odvodené od XML

2. Validácia XML dokumentov (dotácia 6/6)
 
a. Validácia pomocou DTD
b. Validácia pomocou XML Schema

3. Vyhľadávanie v XML dokumentoch pomocou XPATH (dotácia 4/4)
 
a. Vyhľadávanie elementov
b. Reťazcové a číselné funkcie jazyka XPATH

4. Transformácia XML dokumentov pomocou XSLT (dotácia 12/12)
 
a. Úvod do jazyka XSLT
b. Jednoduché transformačné šablóny
c. Pomenované šablóny
d. Rekurzívne volanie šablón
e. Matematické funkcie jazyka XSLT

Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • TIDWELL, D. XSLT: Mastering XML Transformations. USA: O'Reilly Media, 2001. 480 s. ISBN 978-0-596000-53-0.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
114

A 81.6 %

B 7.9 %

C 8.8 %

D 0.9 %

E 0.8 %

FX 0 %

Vyučujúci:
Ľ. Čirka (2020/2021 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2019/2020 – Zimný semester)
M. Kvasnica, P. Valiauga (2018/2019 – Zimný semester)
J. Holaza, M. Kvasnica (2017/2018 – Zimný semester)
M. Kvasnica, A. Sharma (2016/2017 – Zimný semester)
M. Kvasnica, A. Sharma (2015/2016 – Zimný semester)
Garant predmetu:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

LMS Moodle:
Prednáška
Laboratórne cvičenie
Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS