Kód predmetu:
N400P0_4I
Názov predmetu:
Projekt riadenia procesov
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (4 kredity)
Garant predmetu:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Vyučujúci:
P. Bakaráč, J. Oravec, D. Dzurková, J. Holaza (2023/2024 – Zimný semester)
P. Bakaráč, J. Oravec, P. Bakaráč, J. Oravec (2022/2023 – Zimný semester)
P. Bakaráč, J. Oravec (2021/2022 – Zimný semester)
M. Kalúz, M. Klaučo (2020/2021 – Zimný semester)
M. Kalúz, M. Klaučo (2019/2020 – Zimný semester)
M. Kalúz (2018/2019 – Zimný semester)
M. Kalúz (2017/2018 – Zimný semester)
M. Kalúz (2016/2017 – Zimný semester)
J. Števek (2015/2016 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Projekt predstavuje samostatný prístup študenta k riešeniu riadenia laboratórnych procesov v chemických a biochemických technológiách. Kombinuje jeho poznatky z rozličných predmetov inžinierskeho štúdia. Pre vybraný proces spracuje teoretický model, navrhne a odsimuluje jeho správanie sa na počítači a overí na zariadení. V závere sformuluje výsledky a prezentuje ich.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Štúdium literatúry o procese
Návrh modelu
Meranie experimentálnych výsledkov na laboratórnom zariadení
Odhad parametrov a prispôsobenie modelu procesu
Simulácia modelu, návrh pozorovača a riadenia
Overenie riadenie na laboratórnom zariadení
Formulovanie záverov a prezentácia výsledkov
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • MIKLEŠ, J. – FIKAR, M. Process Modelling, Identification, and Control. Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg New York, 2007. 480 s. ISBN 978-3-540-71969-4.
  • BAKOŠOVÁ, M. –FIKAR, M. Riadenie procesov. STU v Bratislave, 2008. 1 s. ISBN 978-80-227-2841-6.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet sa realizuje formou trojhodinových laboratórnych cvičení týždenne.
Metódy a kritériá hodnotenia:
individuálna práca na projekte
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS