Autor(i):
P. Virguľa
Názov:
Optimálne riadenie procesov
Optimal process control
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2012
Kľúčové slovo(á):
dynamická optimalizácia, optimálne riadenie, parametrizácia vektora riadenia
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
09. 07. 2012
Jazyk:
slovenčina
Anotácia:

Cieľom bakalárskej práce je oboznámenie sa s problematikou dynamickej optimalizácie. V teoretickej časti si charakterizujeme formuláciu problému matematickým modelom, základné problémy dynamickej optimalizácie a podrobne si rozoberieme dva základné prístupy na ich riešenie. Analytický a numerický. V praktickej časti využijeme priamu numerickú metódu parametrizácie vektora riadenia na riešenie optimálneho riadenia auta pri rôznych obmedzeniach.

Školiteľ:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Konzultant:
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-58733

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
10.7.2012 09:04:55

Plný text:
Plný text nie je prístupný verejnosti, ale môžete požiadať o kópiu niektorého z autorov

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1108,
author={P. Virgu\v{l}a},
title={Optim\'alne riadenie procesov},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2012},
keyword={dynamick\'a optimaliz\'acia, optim\'alne riadenie, parametriz\'acia vektora riadenia},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={09. 07. 2012},
annote={Cie\v{l}om bakal\'arskej pr\'ace je obozn\'amenie sa s problematikou dynamickej optimaliz\'acie. V teoretickej \v{c}asti si charakterizujeme formul\'aciu probl\'emu matematick\'ym modelom, z\'akladn\'e probl\'emy dynamickej optimaliz\'acie a podrobne si rozoberieme dva z\'akladn\'e pr\'istupy na ich rie\v{s}enie. Analytick\'y a numerick\'y. V praktickej \v{c}asti vyu\v{z}ijeme priamu numerick\'u met\'odu parametriz\'acie vektora riadenia na rie\v{s}enie optim\'alneho riadenia auta pri r\^oznych obmedzeniach.},
supervisor={prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.},
consultant={doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1108}
}