Autor(i):
M. Franc
Názov:
Web modul na spracovanie a analýzu údajov v informačnom systéme ÚIAM
Web module for processing and analysing data in information system of ÚIAM
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2012
Kľúčové slovo(á):
MySQL, PHP, HTML
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Jazyk:
slovenčina
Anotácia:
Práca sa venuje návrhu a implementácii webového modulu na evidenciu a spracovanie informácií o zahraničných pracovných cestách do informačného systému Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave. Modul bude slúžiť zamestnancom ústavu, ktorí si pomocou jednoduchého vyplnenia webových formulárov budú môcť vygenerovať tlačivá vo forme PDF potrebné k zahraničným pracovným cestám a ich vyúčtovaniu. Zároveň sa všetky informácie budú zaznamenávať do databázy. Základná štruktúra modulu je vytvorená pomocou jazyka XHTML a CSS. Jednotlivé spracovania formulárov a dynamická časť stránky je spracovaná pomocou jazyka PHP a JavaScript. Hlavnou úlohou webového modulu je zaznamenávanie informácii do databázy a nahradenie ručného vypisovania formulárov elektronickou formou.
Školiteľ:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-68764
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=33829&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
10.7.2012 09:26:06

Plný text:
Plný text nie je prístupný verejnosti, ale môžete požiadať o kópiu niektorého z autorov

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1312,
author={M. Franc},
title={Web modul na spracovanie a anal\'yzu \'udajov v informa\v{c}nom syst\'eme \'UIAM},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2012},
keyword={MySQL, PHP, HTML},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
annote={Pr\'aca sa venuje n\'avrhu a implement\'acii webov\'eho modulu na evidenciu a spracovanie inform\'aci\'i o zahrani\v{c}n\'ych pracovn\'ych cest\'ach do informa\v{c}n\'eho syst\'emu \'Ustavu informatiz\'acie, automatiz\'acie a matematiky na Fakulte chemickej a potravin\'arskej technol\'ogie v Bratislave. Modul bude sl\'u\v{z}i\v{t} zamestnancom \'ustavu, ktor\'i si pomocou jednoduch\'eho vyplnenia webov\'ych formul\'arov bud\'u m\^oc\v{t} vygenerova\v{t} tla\v{c}iv\'a vo forme PDF potrebn\'e k zahrani\v{c}n\'ym pracovn\'ym cest\'am a ich vy\'u\v{c}tovaniu. Z\'arove\v{n} sa v\v{s}etky inform\'acie bud\'u zaznamen\'ava\v{t} do datab\'azy. Z\'akladn\'a \v{s}trukt\'ura modulu je vytvoren\'a pomocou jazyka XHTML a CSS. Jednotliv\'e spracovania formul\'arov a dynamick\'a \v{c}as\v{t} str\'anky je spracovan\'a pomocou jazyka PHP a JavaScript. Hlavnou \'ulohou webov\'eho modulu je zaznamen\'avanie inform\'acii do datab\'azy a nahradenie ru\v{c}n\'eho vypisovania formul\'arov elektronickou formou.},
supervisor={Ing. {\v{L}}ubo\v{s} {\v{C}}irka, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1312}
}