Autor(i):
J. Oravec – S. Blažek – M. Kvasnica – S. Di Cairano
Názov:
Polygonic Representation of Explicit Model Predictive Control
Názov knihy:
IEEE Conference on Decision and Control
Rok:
2013
Kľúčové slovo(á):
explicitné riadenie založené na modeli, zníženie pamäťových nárokov, problém určenia príslušnosti bodu k množine, rayshooting, vnútorná a vonkajšia aproximácia nekonvexnej množiny
Strany:
6422–6427
Adresa:
Florence, Italy
Jazyk:
angličtina
ISBN:
978-1-4673-5716-6

Kategória publikácie:
AFC – Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná úprava:
18.12.2013 10:16:24

Plný text:
1468.pdf (205.79 kB)

BibTeX:
@inproceedings{uiam1468,
author={J. Oravec and S. Bla\v{z}ek and M. Kvasnica and S. Di Cairano},
title={Polygonic Representation of Explicit Model Predictive Control},
booktitle={IEEE Conference on Decision and Control},
year={2013},
keyword={explicitn\'e riadenie zalo\v{z}en\'e na modeli, zn\'i\v{z}enie pam\"a\v{t}ov\'ych n\'arokov, probl\'em ur\v{c}enia pr\'islu\v{s}nosti bodu k mno\v{z}ine, rayshooting, vn\'utorn\'a a vonkaj\v{s}ia aproxim\'acia nekonvexnej mno\v{z}iny},
pages={6422-6427},
address={Florence, Italy},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1468}
}