Autor(i):
T. Javorská
Názov:
Riadenie systémov s dopravným oneskorením
Controlling Systems with Dead - Time
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2014
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
14. 07. 2014
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-74036
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=40398&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
11.7.2014 14:45:48

Plný text:
1508.pdf (1.1 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1508,
author={T. Javorsk\'a},
title={Riadenie syst\'emov s dopravn\'ym oneskoren\'im},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2014},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={14. 07. 2014},
supervisor={Ing. Anna Vasi\v{c}kaninov\'a, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1508}
}