Autor(i):
L. Panghyová
Názov:
Laboratórny výmenník tepla LTR 700 z pohľadu priemyselného riadenia
Laboratory heat exchanger LTR 700 in terms of industrial control
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2015
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
13. 07. 2015
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Richard Valo, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-61865
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=46903&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
20.7.2015 08:13:40

Plný text:
1635.pdf (2.26 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1635,
author={L. Panghyov\'a},
title={Laborat\'orny v\'ymenn\'ik tepla LTR 700 z poh\v{l}adu priemyseln\'eho riadenia},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2015},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={13. 07. 2015},
supervisor={Ing. Richard Valo, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1635}
}