Autor(i):
S. Blažek
Názov:
Optimálne plánovanie trasy pre heterogénne multi-vozidlové systémy
Optimal Path Planning for Heterogenous Multi-Vehicle Systems
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2017
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
xx.xx.2017
Jazyk:
slovenčina
Anotácia:
Práca je venovaná problematike návrhu hľadania optimálnej cesty pre heterogénne vozidlá. Ponímané vozidlá pozostávajú z dvoch častí, ktoré sa dokážu pohybovať individuálne každé zvlášť. Jedno z nich je rýchlejšie, ale má krátky dosah, a je preto potrebné, aby sa držalo v určitej vzdialenosti od hlavného vozidla. Cieľom je nájsť optimálnu cestu prejdenú v najkratšom možnom čase za podmienky, aby rýchlejšia časť z heterogénneho vozidlového systému navštívila všetky želané body na trase práve raz. V rámci riešeného problému uvažujeme tri situácie. V prvom prípade uvažujeme, že poradie návštev jednotlivých bodov je dané. Ukážeme si, že hľadanie optimálnej cesty v tejto situácii je možné riešiť ako celočíselné programovanie nad kužeľom druhého rádu. V druhej verzii predpokladáme, že poradie, v ktorom chceme body na trase navštíviť, nie je dané a našim cieľom bude nájsť také poradie, pri ktorom bude trvať prejdenie trasy najkratšie. V práci prezentujeme dva prístupy ako daný problém vyriešiť, pričom pri porovnávaní výsledkov zohľadňujeme výpočtovú náročnosť. V treťom prípade uvažujeme, že body, ktoré chceme na trase navštíviť, sú v pohybe zároveň s vozidlom.
Školiteľ:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Konzultant:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.

Kategória publikácie:
DAI – Dizertačné a habilitačné práce
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Posledná úprava:
1.12.2016 10:06:05

Plný text:
1772.pdf (841.72 kB)

BibTeX:
@phdthesis{uiam1772,
author={S. Bla\v{z}ek},
title={Optim\'alne pl\'anovanie trasy pre heterog\'enne multi-vozidlov\'e syst\'emy},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2017},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={xx.xx.2017},
annote={Pr\'aca je venovan\'a problematike n\'avrhu h\v{l}adania optim\'alnej cesty pre heterog\'enne vozidl\'a. Pon\'iman\'e vozidl\'a pozost\'avaj\'u z dvoch \v{c}ast\'i, ktor\'e sa dok\'a\v{z}u pohybova\v{t} individu\'alne ka\v{z}d\'e zvl\'a\v{s}\v{t}. Jedno z nich je r\'ychlej\v{s}ie, ale m\'a kr\'atky dosah, a je preto potrebn\'e, aby sa dr\v{z}alo v ur\v{c}itej vzdialenosti od hlavn\'eho vozidla. Cie\v{l}om je n\'ajs\v{t} optim\'alnu cestu prejden\'u v najkrat\v{s}om mo\v{z}nom \v{c}ase za podmienky, aby r\'ychlej\v{s}ia \v{c}as\v{t} z heterog\'enneho vozidlov\'eho syst\'emu nav\v{s}t\'ivila v\v{s}etky \v{z}elan\'e body na trase pr\'ave raz. V r\'amci rie\v{s}en\'eho probl\'emu uva\v{z}ujeme tri situ\'acie. V prvom pr\'ipade uva\v{z}ujeme, \v{z}e poradie n\'av\v{s}tev jednotliv\'ych bodov je dan\'e. Uk\'a\v{z}eme si, \v{z}e h\v{l}adanie optim\'alnej cesty v tejto situ\'acii je mo\v{z}n\'e rie\v{s}i\v{t} ako celo\v{c}\'iseln\'e programovanie nad ku\v{z}e\v{l}om druh\'eho r\'adu. V druhej verzii predpoklad\'ame, \v{z}e poradie, v ktorom chceme body na trase nav\v{s}t\'ivi\v{t}, nie je dan\'e a na\v{s}im cie\v{l}om bude n\'ajs\v{t} tak\'e poradie, pri ktorom bude trva\v{t} prejdenie trasy najkrat\v{s}ie. V pr\'aci prezentujeme dva pr\'istupy ako dan\'y probl\'em vyrie\v{s}i\v{t}, pri\v{c}om pri porovn\'avan\'i v\'ysledkov zoh\v{l}ad\v{n}ujeme v\'ypo\v{c}tov\'u n\'aro\v{c}nos\v{t}. V tre\v{t}om pr\'ipade uva\v{z}ujeme, \v{z}e body, ktor\'e chceme na trase nav\v{s}t\'ivi\v{t}, s\'u v pohybe z\'arove\v{n} s vozidlom.},
supervisor={prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.},
consultant={prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1772}
}