Autor(i):
Ľ. Šály
Názov:
Riadenie laboratórneho výmenníka tepla
Control of a laboratory fan heater
Škola:
KIRP FCHPT STU
Rok:
2004
Kľúčové slovo(á):
adaptívne riadenie, lambda-sledovanie, výmenník tepla
Adresa:
Bratislava
Dátum:
máj
Jazyk:
slovenčina
Anotácia:
Koncepcia lambda - sledovania je jednou z koncepcií riadenia s veľkým zosilnením. Regulátor navrhnutý metódou lambda – sledovania je jednoduchý adaptívny regulátor. Jeho syntéza je univerzálna v tom zmysle, že nevyžaduje znalosť modelu procesu, ani špeciálne merania na procese, stačí merať výstupné veličiny. Pri syntéze lambda – regulátora sa nepoužíva žiadna identifikačná procedúra. Koncepcia lambda – sledovania je založená na tom, že výstup sa neriadi na žiadanú veličinu, ale do okolia žiadanej veličiny, tzv. lambda – okolia. V tejto práci by som chcel poukázať na vhodnosť použitia adaptívneho lambda – sledovania na reálnom laboratórnom zariadení. Neoddeliteľnou súčasťou laboratórnych experimentov sú riadiace systémy. Systém dSPACE patrí medzi takéto riadiace systémy. Umožňuje realizáciu kompletného riadenia procesov výroby, spolupracuje s prostredím MATLAB – Simulink. Riadiaca doska je navrhnutá pre realizáciu vysokorýchlostných digitálnych regulátorov a simulácií v reálnom čase. Prostredníctvom systému dSPACE sa zabezpečuje komunikácia medzi laboratórnym zariadením LTR700, ktoré slúži ako teplovzdušný výmenník tepla – vzduchový fén, a počítačom, čo umožňuje užívateľovi v programovom prostredí MATLAB – Simulink ovládať zariadenie a spracovávať dáta.
Školiteľ:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Posledná úprava:
17.7.2007 16:42:56

Plný text:
182.pdf (234.52 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam182,
author={{\v{L}}. {\v{S}}\'aly},
title={Riadenie laborat\'orneho v\'ymenn\'ika tepla},
school={KIRP FCHPT STU},
year={2004},
keyword={adapt\'ivne riadenie, lambda-sledovanie, v\'ymenn\'ik tepla},
address={Bratislava},
month={m\'aj},
annote={Koncepcia lambda - sledovania je jednou z koncepci\'i riadenia s ve\v{l}k\'ym zosilnen\'im. Regul\'ator navrhnut\'y met\'odou lambda – sledovania je jednoduch\'y adapt\'ivny regul\'ator. Jeho synt\'eza je univerz\'alna v tom zmysle, \v{z}e nevy\v{z}aduje znalos\v{t} modelu procesu, ani \v{s}peci\'alne merania na procese, sta\v{c}\'i mera\v{t} v\'ystupn\'e veli\v{c}iny. Pri synt\'eze lambda – regul\'atora sa nepou\v{z}\'iva \v{z}iadna identifika\v{c}n\'a proced\'ura. Koncepcia lambda – sledovania je zalo\v{z}en\'a na tom, \v{z}e v\'ystup sa neriadi na \v{z}iadan\'u veli\v{c}inu, ale do okolia \v{z}iadanej veli\v{c}iny, tzv. lambda – okolia. V tejto pr\'aci by som chcel pouk\'aza\v{t} na vhodnos\v{t} pou\v{z}itia adapt\'ivneho lambda – sledovania na re\'alnom laborat\'ornom zariaden\'i. Neoddelite\v{l}nou s\'u\v{c}as\v{t}ou laborat\'ornych experimentov s\'u riadiace syst\'emy. Syst\'em dSPACE patr\'i medzi tak\'eto riadiace syst\'emy. Umo\v{z}\v{n}uje realiz\'aciu kompletn\'eho riadenia procesov v\'yroby, spolupracuje s prostred\'im MATLAB – Simulink. Riadiaca doska je navrhnut\'a pre realiz\'aciu vysokor\'ychlostn\'ych digit\'alnych regul\'atorov a simul\'aci\'i v re\'alnom \v{c}ase. Prostredn\'ictvom syst\'emu dSPACE sa zabezpe\v{c}uje komunik\'acia medzi laborat\'ornym zariaden\'im LTR700, ktor\'e sl\'u\v{z}i ako teplovzdu\v{s}n\'y v\'ymenn\'ik tepla – vzduchov\'y f\'en, a po\v{c}\'ita\v{c}om, \v{c}o umo\v{z}\v{n}uje u\v{z}\'ivate\v{l}ovi v programovom prostred\'i MATLAB – Simulink ovl\'ada\v{t} zariadenie a spracov\'ava\v{t} d\'ata.},
supervisor={doc. Ing. Monika Bako\v{s}ov\'a, CSc.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=182}
}