Autor(i):
P. Minarovský
Názov:
Samba server pre študentskú sieť KIRP
Samba server for students at KIRP
Škola:
KIRP FCHPT STU
Rok:
2005
Adresa:
Bratislava
Jazyk:
slovenčina
Anotácia:
Na katedre informatizácie a riadenia procesov sa vyskytla požiadavka, aby mohli študenti na každom študentskom katedrovom počítači používať svoje osobné prostredie, čo znamená mať prístup ku svojim súborom, až po správanie sa pracovného prostredia ( Pracovnej plochy, prehliadačov, pošty atd. ). Táto požiadavka sa dá vyriešiť viacerými spôsobmi. Najľahším a z pohľadu Windows staníc aj najideálnejším je inštalácia Windows servera 2003. Jeho inštalácia je najjednoduchšia a časovo najmenej náročná. Nevýhodou je však vysoká cena tohto riešenia, ktorá mnohonásobne prekračuje cenu servera. Inou možnosťou je kúpa hotového riešenia na báze Unixu ale tá je tiež dosť vysoká. Najvýhodnejším riešením pre nás študentov je inštalácia produktov s GNU licenciou a to sú operačný systém Linux a programy OpenLDAP a SAMBA. Všetko pod GNU je zadarmo. Úlohou našej práce bolo uviesť do prevádzky Linuxový server pre študentskú sieť KIRP. Na tomto serveri sa majú poskytovať vyššie spomenuté služby. To bude zabezpečené sieťovým operačným systémom Linux a na ňom bežiacich demonov LDAP a SAMBA.
Školiteľ:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Posledná úprava:
9.2.2006 19:03:25

Plný text:
206.pdf (1.56 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam206,
author={P. Minarovsk\'y},
title={Samba server pre \v{s}tudentsk\'u sie\v{t} KIRP},
school={KIRP FCHPT STU},
year={2005},
address={Bratislava},
annote={Na katedre informatiz\'acie a riadenia procesov sa vyskytla po\v{z}iadavka, aby mohli \v{s}tudenti na ka\v{z}dom \v{s}tudentskom katedrovom po\v{c}\'ita\v{c}i pou\v{z}\'iva\v{t} svoje osobn\'e prostredie, \v{c}o znamen\'a ma\v{t} pr\'istup ku svojim s\'uborom, a\v{z} po spr\'avanie sa pracovn\'eho prostredia ( Pracovnej plochy, prehliada\v{c}ov, po\v{s}ty atd. ). T\'ato po\v{z}iadavka sa d\'a vyrie\v{s}i\v{t} viacer\'ymi sp\^osobmi. Naj\v{l}ah\v{s}\'im a z poh\v{l}adu Windows stan\'ic aj najide\'alnej\v{s}\'im je in\v{s}tal\'acia Windows servera 2003. Jeho in\v{s}tal\'acia je najjednoduch\v{s}ia a \v{c}asovo najmenej n\'aro\v{c}n\'a. Nev\'yhodou je v\v{s}ak vysok\'a cena tohto rie\v{s}enia, ktor\'a mnohon\'asobne prekra\v{c}uje cenu servera. Inou mo\v{z}nos\v{t}ou je k\'upa hotov\'eho rie\v{s}enia na b\'aze Unixu ale t\'a je tie\v{z} dos\v{t} vysok\'a. Najv\'yhodnej\v{s}\'im rie\v{s}en\'im pre n\'as \v{s}tudentov je in\v{s}tal\'acia produktov s GNU licenciou a to s\'u opera\v{c}n\'y syst\'em Linux a programy OpenLDAP a SAMBA. V\v{s}etko pod GNU je zadarmo. \'Ulohou na\v{s}ej pr\'ace bolo uvies\v{t} do prev\'adzky Linuxov\'y server pre \v{s}tudentsk\'u sie\v{t} KIRP. Na tomto serveri sa maj\'u poskytova\v{t} vy\v{s}\v{s}ie spomenut\'e slu\v{z}by. To bude zabezpe\v{c}en\'e sie\v{t}ov\'ym opera\v{c}n\'ym syst\'emom Linux a na \v{n}om be\v{z}iacich demonov LDAP a SAMBA.},
supervisor={prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=206}
}