Autor(i):
C. E. Valero
Názov:
Set-Membership State Estimation
Rok:
2020
Kľúčové slovo(á):
Odhad stavu set-clenstva, teória množín, robustný MPC
Dátum:
12.06.2020
Anotácia:
V tejto práci sa rieši problém odhadu stavov dynamických systémov pomocou množinovej príslušnosti (angl. Set-membership State Estimation, SSE). Práca sa zameriava na hlavné výhody a nevýhody tohto prístupu. Je uvedený teoretický základ stratégie SSE (princíp teórie konvexných množín, operácie medzi množinami a ich vlastnosti). Rovnobežníky a polytopy sú dôkladne rozobraté v kontexte SSE. Sú uvádzané najdôležitejšie vlastnosti a operácie pre tieto množiny spolu s ich ukážkami a príkladmi. Sú navrhnuté nové prístupy ako napríklad prienik rovnobežníkov, Minkowského súcet, ci prienik a lineárna transformácia polytopov. Zovšeobecnenie SSE prístupu je dané s prihliadnutím na lineárny systém, ktorý je získaný rozkladom nelineárneho systému. Okrem toho sú vyvinuté dva algoritmy na vykonávanie odhadu pomocou prístupu SSE s použitím rovnobežníkov a polytopov. Na preukázanie prínosov s pomocou rovnobežníkov bola použitá robustná stratégia riadenia MPC. Na konci práce je uvedený súbor záverov a výziev do budúcnosti.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Posledná úprava:
18.6.2020 08:18:37

Plný text:
2141.pdf (1.43 MB)

BibTeX:
@miscellaneous{uiam2141,
author={C. E. Valero},
title={Set-Membership State Estimation},
year={2020},
keyword={Odhad stavu set-clenstva, te\'oria mno\v{z}\'in, robustn\'y MPC},
month={12.06.2020},
annote={V tejto pr\'aci sa rie\v{s}i probl\'em odhadu stavov dynamick\'ych syst\'emov pomocou mno\v{z}inovej pr\'islu\v{s}nosti (angl. Set-membership State Estimation, SSE). Pr\'aca sa zameriava na hlavn\'e v\'yhody a nev\'yhody tohto pr\'istupu. Je uveden\'y teoretick\'y z\'aklad strat\'egie SSE (princ\'ip te\'orie konvexn\'ych mno\v{z}\'in, oper\'acie medzi mno\v{z}inami a ich vlastnosti). Rovnobe\v{z}n\'iky a polytopy s\'u d\^okladne rozobrat\'e v kontexte SSE. S\'u uv\'adzan\'e najd\^ole\v{z}itej\v{s}ie vlastnosti a oper\'acie pre tieto mno\v{z}iny spolu s ich uk\'a\v{z}kami a pr\'ikladmi. S\'u navrhnut\'e nov\'e pr\'istupy ako napr\'iklad prienik rovnobe\v{z}n\'ikov, Minkowsk\'eho s\'ucet, ci prienik a line\'arna transform\'acia polytopov. Zov\v{s}eobecnenie SSE pr\'istupu je dan\'e s prihliadnut\'im na line\'arny syst\'em, ktor\'y je z\'iskan\'y rozkladom neline\'arneho syst\'emu. Okrem toho s\'u vyvinut\'e dva algoritmy na vykon\'avanie odhadu pomocou pr\'istupu SSE s pou\v{z}it\'im rovnobe\v{z}n\'ikov a polytopov. Na preuk\'azanie pr\'inosov s pomocou rovnobe\v{z}n\'ikov bola pou\v{z}it\'a robustn\'a strat\'egia riadenia MPC. Na konci pr\'ace je uveden\'y s\'ubor z\'averov a v\'yziev do bud\'ucnosti.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=2141}
}