Autor(i):
P. Mištec
Názov:
Robustné riadenie prietokového chemického reaktora
Robust control of a continuous-time stirred tank reactor
Škola:
FCHPT STU
Rok:
2005
Dátum:
máj
Jazyk:
slovenčina
Anotácia:
Projekt je venovaný analýze robustnej stability systémov s jednoparametrovými neurčitosťami a intervalovými neurčitosťami. Prietokový chemický reaktor bol opísaný modelom s jedným neurčitým parametrom, bol preň navrhnutý regulátor a bola testovaná robustná stabilita uzavretého regulačného obvodu tvoreného chemickým reaktorom a navrhnutým regulátorom.
Školiteľ:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Posledná úprava:
17.7.2007 17:01:24

Plný text:
217.pdf (439.21 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam217,
author={P. Mi\v{s}tec},
title={Robustn\'e riadenie prietokov\'eho chemick\'eho reaktora},
school={FCHPT STU},
year={2005},
month={m\'aj},
annote={Projekt je venovan\'y anal\'yze robustnej stability syst\'emov s jednoparametrov\'ymi neur\v{c}itos\v{t}ami a intervalov\'ymi neur\v{c}itos\v{t}ami. Prietokov\'y chemick\'y reaktor bol op\'isan\'y modelom s jedn\'ym neur\v{c}it\'ym parametrom, bol pre\v{n} navrhnut\'y regul\'ator a bola testovan\'a robustn\'a stabilita uzavret\'eho regula\v{c}n\'eho obvodu tvoren\'eho chemick\'ym reaktorom a navrhnut\'ym regul\'atorom.},
supervisor={doc. Ing. Monika Bako\v{s}ov\'a, CSc.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=217}
}