Autor(i):
L. Čemanová
Názov:
Tvorba GUI pre jednoduchý návrh regulátorov
GUI development for simple controller design
Škola:
FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2005
Dátum:
máj
Jazyk:
slovenčina
Anotácia:
Výsledkom práce je programový systém, ktorý pomocou grafického užívateľského rozhrania (GUI) v Matlabe 6.5 umožňuje pohodlný a jednoduchý návrh PID regulátorov 2 experimentálnynmi metódami. Systém buď najprv urobí identifikáciu riadeného procesu Strejcovou metódou alebo využije možnosť pracovať už s prenosom vopred identifikovaným.
Školiteľ:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Posledná úprava:
17.7.2007 17:00:23

Plný text:
218.pdf (1.04 MB)
Príloha:
218.zip (17.44 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam218,
author={L. {\v{C}}emanov\'a},
title={Tvorba GUI pre jednoduch\'y n\'avrh regul\'atorov},
school={FCHPT STU v Bratislave},
year={2005},
month={m\'aj},
annote={V\'ysledkom pr\'ace je programov\'y syst\'em, ktor\'y pomocou grafick\'eho u\v{z}\'ivate\v{l}sk\'eho rozhrania (GUI) v Matlabe 6.5 umo\v{z}\v{n}uje pohodln\'y a jednoduch\'y n\'avrh PID regul\'atorov 2 experiment\'alnynmi met\'odami. Syst\'em bu\v{d} najprv urob\'i identifik\'aciu riaden\'eho procesu Strejcovou met\'odou alebo vyu\v{z}ije mo\v{z}nos\v{t} pracova\v{t} u\v{z} s prenosom vopred identifikovan\'ym.},
supervisor={doc. Ing. Monika Bako\v{s}ov\'a, CSc.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=218}
}