Autor(i):
D. Lázničková
Názov:
Tvorba dynamicky generovaných HTML formulárov pomocou PHP a MySQL
Creation of dynamic HTML forms with the help of PHP and MySQL
Škola:
FCHPT STU
Rok:
2007
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava, Slovenská republika
Dátum:
03. 05. 2007
Jazyk:
slovenčina
Anotácia:
Jedným z jazykov, ktorý sa používa pri tvorbe webových stránok je jazyk HTML (Hypertext Markup Language). Je to značkovací jazyk, pomocou ktorého sa definuje štruktúra webovej stránky. HTML je tu kvôli tvorbe jasných a presne štrukturovaných dokumentov. Z dnešného pohľadu je to však pre rôzne aplikácie nepostačujúce. Vývoj smeruje k väčšej interaktivite webu, ktorá pohotovo reaguje na požiadavky užívateľa. Prostredie prehliadačov sa stáva novou platformou, na ktorej môžu byť spustené najrôznejšie aplikácie. Do popredia sa dostávajú dynamické webové stránky generované na strane servera. K vývoju dynamických stránok slúži niekoľko programovacích jazykov. Jedným z najúspešnejších a najrozšírenejších je jazyk PHP (PHP Hypertext Preprocessor). Jeho začiatky sa datujú do roku 1994. PHP je skriptovací jazyk, ktorý je vykonávaný na strane servera. Každú stránku obsahujúcu PHP skripty server najskôr prevezme a následne vykoná všetky príkazy v PHP. Klientovi pošle už len čistý HTML kód, ktorý je výsledkom behu skriptu. Ďalším jazykom, ktorý sa často používa pri tvorbe dynamicky generovaných stránok je jazyk SQL (Structured Query Language). Bol vyvinutý s úmyslom poskytnúť účinný nástroj pre manipuláciu s dátami uloženými v relačných databázach. Medzi najznámejšie databázy patrí MySQL, ktorá je aj súčasťou programového balíka PHP Home Edition, ktorý bol použitý pri tvorbe tejto bakalárskej práce. Tento balíček obsahuje WWW (World Wide Web) server Apache, programovací jazyk PHP a databázu MySQL. Cieľom bakalárskej práce bolo vytvoriť dynamicky generované HTML formuláre pomocou PHP a MySQL, ktoré budú slúžiť na jednoduchšie evidovanie a spracovanie čerpaných dovoleniek. Táto práca zahŕňa vytvorenie tabuliek v databáze MySQL a dve webové rozhrania. Prvým je užívateľské rozhranie, v ktorom si užívateľ môže vyplniť dovolenkový lístok, prípadne si prezrieť záznamy o svojich čerpaných dovolenkách. Druhým je administrátorské rozhranie. To slúži na pridávanie počtu dní dovolenky zamestnancom a úpravu, vymazávanie záznamov dovoleniek.
Školiteľ:
Ing. Tomáš Hirmajer, PhD.
Konzultant:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Tomáš Hirmajer, PhD.
Posledná úprava:
28.6.2007 14:59:36

Plný text:
278.pdf (3.49 MB)
Príloha:
278.rar (26.1 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam278,
author={D. L\'azni\v{c}kov\'a},
title={Tvorba dynamicky generovan\'ych HTML formul\'arov pomocou PHP a MySQL},
school={FCHPT STU},
year={2007},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava, Slovensk\'a republika},
month={03. 05. 2007},
annote={Jedn\'ym z jazykov, ktor\'y sa pou\v{z}\'iva pri tvorbe webov\'ych str\'anok je jazyk HTML (Hypertext Markup Language). Je to zna\v{c}kovac\'i jazyk, pomocou ktor\'eho sa definuje \v{s}trukt\'ura webovej str\'anky. HTML je tu kv\^oli tvorbe jasn\'ych a presne \v{s}trukturovan\'ych dokumentov. Z dne\v{s}n\'eho poh\v{l}adu je to v\v{s}ak pre r\^ozne aplik\'acie neposta\v{c}uj\'uce. V\'yvoj smeruje k v\"a\v{c}\v{s}ej interaktivite webu, ktor\'a pohotovo reaguje na po\v{z}iadavky u\v{z}\'ivate\v{l}a. Prostredie prehliada\v{c}ov sa st\'ava novou platformou, na ktorej m\^o\v{z}u by\v{t} spusten\'e najr\^oznej\v{s}ie aplik\'acie. Do popredia sa dost\'avaj\'u dynamick\'e webov\'e str\'anky generovan\'e na strane servera. K v\'yvoju dynamick\'ych str\'anok sl\'u\v{z}i nieko\v{l}ko programovac\'ich jazykov. Jedn\'ym z naj\'uspe\v{s}nej\v{s}\'ich a najroz\v{s}\'irenej\v{s}\'ich je jazyk PHP (PHP Hypertext Preprocessor). Jeho za\v{c}iatky sa datuj\'u do roku 1994. PHP je skriptovac\'i jazyk, ktor\'y je vykon\'avan\'y na strane servera. Ka\v{z}d\'u str\'anku obsahuj\'ucu PHP skripty server najsk\^or prevezme a n\'asledne vykon\'a v\v{s}etky pr\'ikazy v PHP. Klientovi po\v{s}le u\v{z} len \v{c}ist\'y HTML k\'od, ktor\'y je v\'ysledkom behu skriptu. {\v{D}}al\v{s}\'im jazykom, ktor\'y sa \v{c}asto pou\v{z}\'iva pri tvorbe dynamicky generovan\'ych str\'anok je jazyk SQL (Structured Query Language). Bol vyvinut\'y s \'umyslom poskytn\'u\v{t} \'u\v{c}inn\'y n\'astroj pre manipul\'aciu s d\'atami ulo\v{z}en\'ymi v rela\v{c}n\'ych datab\'azach. Medzi najzn\'amej\v{s}ie datab\'azy patr\'i MySQL, ktor\'a je aj s\'u\v{c}as\v{t}ou programov\'eho bal\'ika PHP Home Edition, ktor\'y bol pou\v{z}it\'y pri tvorbe tejto bakal\'arskej pr\'ace. Tento bal\'i\v{c}ek obsahuje WWW (World Wide Web) server Apache, programovac\'i jazyk PHP a datab\'azu MySQL. Cie\v{l}om bakal\'arskej pr\'ace bolo vytvori\v{t} dynamicky generovan\'e HTML formul\'are pomocou PHP a MySQL, ktor\'e bud\'u sl\'u\v{z}i\v{t} na jednoduch\v{s}ie evidovanie a spracovanie \v{c}erpan\'ych dovoleniek. T\'ato pr\'aca zah\'r\v{n}a vytvorenie tabuliek v datab\'aze MySQL a dve webov\'e rozhrania. Prv\'ym je u\v{z}\'ivate\v{l}sk\'e rozhranie, v ktorom si u\v{z}\'ivate\v{l} m\^o\v{z}e vyplni\v{t} dovolenkov\'y l\'istok, pr\'ipadne si prezrie\v{t} z\'aznamy o svojich \v{c}erpan\'ych dovolenk\'ach. Druh\'ym je administr\'atorsk\'e rozhranie. To sl\'u\v{z}i na prid\'avanie po\v{c}tu dn\'i dovolenky zamestnancom a \'upravu, vymaz\'avanie z\'aznamov dovoleniek.},
supervisor={Ing. Tom\'a\v{s} Hirmajer, PhD.},
consultant={prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=278}
}