Autor(i):
M. Struhár
Názov:
Prehľad spôsobov a aplikácií jazykovej lokalizácie open-source projektov
Survey of localisation methods and applications in open-source projects
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2008
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Jazyk:
slovenčina
Anotácia:

Cieľom bakalárskej práce je poskytnúť prehľad spôsobov, akými sú medzinárodné open source projekty lokalizované do jednotlivých jazykov. Pri značnom množstve týchto projektov sú lokalizácie založené na technológii GNU gettext. Niektoré iné veľké projekty ako napríklad aplikácie Mozilla alebo Open Office.org používajú iný systém, akým sú lokalizované do iných jazykov. Tento systém je však schopný komunikovať s gettextovými nástrojmi.

Školiteľ:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Posledná úprava:
29.5.2008 11:10:12

Plný text:
654.pdf (925.05 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam654,
author={M. Struh\'ar},
title={Preh\v{l}ad sp\^osobov a aplik\'aci\'i jazykovej lokaliz\'acie open-source projektov},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2008},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
annote={Cie\v{l}om bakal\árskej pr\áce je poskytn\ú\v{t} preh\v{l}ad sp\ôsobov, ak\ými s\ú medzin\árodn\é open source projekty lokalizovan\é do jednotliv\ých jazykov. Pri zna\v{c}nom mno\v{z}stve t\ýchto projektov s\ú lokaliz\ácie zalo\v{z}en\é na technol\ógii GNU gettext. Niektor\é in\é ve\v{l}k\é projekty ako napr\íklad aplik\ácie Mozilla alebo Open Office.org pou\v{z}\ívaj\ú in\ý syst\ém, ak\ým s\ú lokalizovan\é do in\ých jazykov. Tento syst\ém je v\šak schopn\ý komunikova\v{t} s gettextov\ými n\ástrojmi.},
supervisor={prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=654}
}