Autor(i):
J. Kuzma
Názov:
Vytvorenie webovej stránky pomocou XHTML/CSS
The creation of a web page with the help of XHTML/CSS
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2008
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Jazyk:
slovenčina
Anotácia:

Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť modernú webovú stránku pre volejbalový klub Chemes Humenné, ktorá bude spĺňať XHTML/CSS štandardy. Proces vytvárania webovej stánky pozostáva z niekoľkých krokov: návrhu dizajnu, napísania zdrojových kódov, vytvorenie kaskádových štýlov CSS pre formátovanie XHTML dokumentov, ladenie a testovanie webových stránok a finálne umiestnenie na server. Po oboznámení a spracovaní teoretickej časti programovacieho jazyka XHTML a CSS sa začalo pracovať na praktickej časti práce. Postupným spracovaním zhromaždených dát a informácii do obsahu, zosúladením dizajnu a spracovaním koncepcie vznikali jednotlivé podstránky webovej prezentácie. Súbežne sa kontrolovala validnosť stránok a korektné zobrazenie v internetových prehliadačoch. Po vytvorení bude webová stránka oficiálnou internetovou prezentáciou volejbalového klubu Chemes Humenné. Web stránka bude mať za úlohu prinášať aktuálne informácie z diania v klube a prispieť k propagácii a zviditeľnení volejbalu ako športu a produktu pre potencionálnych sponzorov.

Školiteľ:
Ing. Tomáš Hirmajer, PhD.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Tomáš Hirmajer, PhD.
Posledná úprava:
5.6.2008 20:12:52

Plný text:
661.pdf (2.12 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam661,
author={J. Kuzma},
title={Vytvorenie webovej str\'anky pomocou XHTML/CSS},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2008},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
annote={Cie\v{l}om tejto bakal\árskej pr\áce je vytvori\v{t} modern\ú webov\ú str\ánku pre volejbalov\ý klub Chemes Humenn\é, ktor\á bude sp\'l\v{n}a\v{t} XHTML/CSS \štandardy. Proces vytv\árania webovej st\ánky pozost\áva z nieko\v{l}k\ých krokov: n\ávrhu dizajnu, nap\ísania zdrojov\ých k\ódov, vytvorenie kask\ádov\ých \št\ýlov CSS pre form\átovanie XHTML dokumentov, ladenie a testovanie webov\ých str\ánok a fin\álne umiestnenie na server. Po obozn\ámen\í a spracovan\í teoretickej \v{c}asti programovacieho jazyka XHTML a CSS sa za\v{c}alo pracova\v{t} na praktickej \v{c}asti pr\áce. Postupn\ým spracovan\ím zhroma\v{z}den\ých d\át a inform\ácii do obsahu, zos\úladen\ím dizajnu a spracovan\ím koncepcie vznikali jednotliv\é podstr\ánky webovej prezent\ácie. S\úbe\v{z}ne sa kontrolovala validnos\v{t} str\ánok a korektn\é zobrazenie v internetov\ých prehliada\v{c}och. Po vytvoren\í bude webov\á str\ánka ofici\álnou internetovou prezent\áciou volejbalov\ého klubu Chemes Humenn\é. Web str\ánka bude ma\v{t} za \úlohu prin\á\ša\v{t} aktu\álne inform\ácie z diania v klube a prispie\v{t} k propag\ácii a zvidite\v{l}nen\í volejbalu ako \športu a produktu pre potencion\álnych sponzorov.},
supervisor={Ing. Tom\'a\v{s} Hirmajer, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=661}
}