Autor(i):
R. Uhrecký
Názov:
Vytvorenie webovej stránky pomocou XHTML/CSS
The creation of a web page with the help of XHTML/CSS
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2008
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Jazyk:
slovenčina
Anotácia:

Cieľom tejto práce je vytvoriť statickú XHTML webovú stránku pre miestny rockový podnik. Jedná sa o klasickú statickú webovú stránku, ktorá je vytvorená pomocou skriptovacieho jazyka XHTML a s použitím kaskádových štýlov. Proces vytvorenia tejto webovej stránky pozostáva z niekoľkých krokov: návrh dizajnu na základe ktorého boli vytvorené kaskádové štýly, vytvorenie zdrojových kódov pomocou jazyka XHTML a nakoniec v overení splnenia štandardov definovaných pre XHTML stránky. Táto webová stránka prináša základné informácie o podniku, jeho lokalite, program koncertov a kontakt na majiteľa. Návštevníci stránky majú možnosť prezrieť si fotogalériu z už usporiadaných koncertov a taktiež si môžu stiahnuť hudobné a textové súbory. Keďže ide o statickú webovú stránku, informácie na nej nie sú dynamicky generované na strane servera, ale sú vopred dané v zdrojových kódoch webovej stránky.

Školiteľ:
Ing. Tomáš Hirmajer, PhD.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Tomáš Hirmajer, PhD.
Posledná úprava:
5.6.2008 20:12:37

Plný text:
662.pdf (2.77 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam662,
author={R. Uhreck\'y},
title={Vytvorenie webovej str\'anky pomocou XHTML/CSS},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2008},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
annote={Cie\v{l}om tejto pr\áce je vytvori\v{t} statick\ú XHTML webov\ú str\ánku pre miestny rockov\ý podnik. Jedn\á sa o klasick\ú statick\ú webov\ú str\ánku, ktor\á je vytvoren\á pomocou skriptovacieho jazyka XHTML a s pou\v{z}it\ím kask\ádov\ých \št\ýlov. Proces vytvorenia tejto webovej str\ánky pozost\áva z nieko\v{l}k\ých krokov: n\ávrh dizajnu na z\áklade ktor\ého boli vytvoren\é kask\ádov\é \št\ýly, vytvorenie zdrojov\ých k\ódov pomocou jazyka XHTML a nakoniec v overen\í splnenia \štandardov definovan\ých pre XHTML str\ánky. T\áto webov\á str\ánka prin\á\ša z\ákladn\é inform\ácie o podniku, jeho lokalite, program koncertov a kontakt na majite\v{l}a. N\áv\števn\íci str\ánky maj\ú mo\v{z}nos\v{t} prezrie\v{t} si fotogal\ériu z u\v{z} usporiadan\ých koncertov a taktie\v{z} si m\ô\v{z}u stiahnu\v{t} hudobn\é a textov\é s\úbory. Ke\v{d}\v{z}e ide o statick\ú webov\ú str\ánku, inform\ácie na nej nie s\ú dynamicky generovan\é na strane servera, ale s\ú vopred dan\é v zdrojov\ých k\ódoch webovej str\ánky.},
supervisor={Ing. Tom\'a\v{s} Hirmajer, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=662}
}