Autor(i):
Z. Jakubcová
Názov:
Analýza riadenia prekladu projektu Moodle do slovenského jazyka
Analysis of Translation of Moodle Project into Slovak Language
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2008
Kľúčové slovo(á):
Moodle, preklad, open source
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Jazyk:
slovenčina
Anotácia:

Cieľom práce je analyzovať spôsob riadenia prekladu projektu Moodle do slovenského jazyka. Projekt Moodle je bezplatný softvérový balík na vytváranie e-learningových kurzov založených na Internete a webových stránkach. Práca sa venuje prekladu textových reťazcov, dokumentácie nápovedy a wiki dokumentácie, ktoré ešte neboli preložené do slovenského jazyka a úprave už preloženej dokumentácie.

Školiteľ:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Posledná úprava:
24.6.2008 16:08:50

Plný text:
670.pdf (680.05 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam670,
author={Z. Jakubcov\'a},
title={Anal\'yza riadenia prekladu projektu Moodle do slovensk\'eho jazyka},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2008},
keyword={Moodle, preklad, open source},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
annote={Cie\v{l}om pr\áce je analyzova\v{t} sp\ôsob riadenia prekladu projektu Moodle do slovensk\ého jazyka. Projekt Moodle je bezplatn\ý softv\érov\ý bal\ík na vytv\áranie e-learningov\ých kurzov zalo\v{z}en\ých na Internete a\ webov\ých str\ánkach. Pr\áca sa venuje prekladu textov\ých re\v{t}azcov, dokument\ácie n\ápovedy a wiki dokument\ácie, ktor\é e\šte neboli prelo\v{z}en\é do slovensk\ého jazyka a\ \úprave u\v{z} prelo\v{z}enej dokument\ácie.},
supervisor={prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=670}
}