Autor(i):
L. Pavúková
Názov:
Dynamické generovanie prechodových charakteristík pomocou PHP
Dynamic generation of the response characteristics with the help of PHP
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2008
Kľúčové slovo(á):
prechodová charakteristika, prechodová funkcia, PHP
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
29. 07. 2008
Jazyk:
slovenčina
Anotácia:

Cieľom tejto práce bola demonštrácia využitia dynamického generovania obsahu webovou aplikáciou napísanou v jazyku PHP pre vykresľovanie grafu prechodovej charakteristiky prvého a druhého rádu na základe vstupných údajov zadaných užívateľom cez webový formulár. Práca najskôr sumarizuje použité technológie. V ďalšej časti sa zaoberá vytvorením konkrétnych súčastí webovej aplikácie: rozvrhnutím stránky, vytvorením užívateľského rozhrania s formulárom pre zadanie vstupných údajov prechodovej funkcie a nakoniec popisom fungovania samotného PHP skriptu, ktorý vykresľuje graf.

Školiteľ:
Ing. Tomáš Hirmajer, PhD.
Konzultant:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Tomáš Hirmajer, PhD.
Posledná úprava:
29.7.2008 13:37:07

Plný text:
711.pdf (399.99 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam711,
author={L. Pav\'ukov\'a},
title={Dynamick\'e generovanie prechodov\'ych charakterist\'ik pomocou PHP},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2008},
keyword={prechodov\'a charakteristika, prechodov\'a funkcia, PHP},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={29. 07. 2008},
annote={Cie\v{l}om tejto pr\áce bola demon\štr\ácia vyu\v{z}itia dynamick\ého generovania obsahu webovou aplik\áciou nap\ísanou v jazyku PHP pre vykres\v{l}ovanie grafu prechodovej charakteristiky prv\ého a druh\ého r\ádu na z\áklade vstupn\ých \údajov zadan\ých u\v{z}\ívate\v{l}om cez webov\ý formul\ár. Pr\áca najsk\ôr sumarizuje pou\v{z}it\é technol\ógie. V \v{d}al\šej \v{c}asti sa zaober\á vytvoren\ím konkr\étnych s\ú\v{c}ast\í webovej aplik\ácie: rozvrhnut\ím str\ánky, vytvoren\ím u\v{z}\ívate\v{l}sk\ého rozhrania s formul\árom pre zadanie vstupn\ých \údajov prechodovej funkcie a nakoniec popisom fungovania samotn\ého PHP skriptu, ktor\ý vykres\v{l}uje graf.},
supervisor={Ing. Tom\'a\v{s} Hirmajer, PhD.},
consultant={Ing. {\v{L}}ubo\v{s} {\v{C}}irka, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=711}
}