Autor(i):
J. Kunovská
Názov:
Porovnanie projektov pre riešenie generovania rozvrhu hodín
Comparison of projects for generation of timetables
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2009
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Jazyk:
slovenčina
Anotácia:

Cieľom práce je oboznámiť sa s problematikou tvorby a generovania rozvrhov a nájsť optimálne riešenie pre našu fakultu spĺňajúce všetky požiadavky oddelení a študijných programov.
Práca je rozdelená na dve časti a to teoretickú a praktickú. Teoretická časť sa zaoberá základnými pojmami súvisiacich s touto problematikou, metódami, ktoré sa využívajú pri generovaní rozvrhov a aplikáciou genetických algoritmov na danú problematiku. V praktickej časti sú opísané podmienky a požiadavky potrebné na vytvorenie rozvrhu, samozrejme aplikácia v konkrétnych programoch a ich vzájomné porovnanie.

Školiteľ:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Konzultant:
RNDr. Štefan Boor, PhD.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Posledná úprava:
19.5.2009 08:55:00

Plný text:
793.pdf (640.29 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam793,
author={J. Kunovsk\'a},
title={Porovnanie projektov pre rie\v{s}enie generovania rozvrhu hod\'in},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2009},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
annote={Cie\v{l}om pr\áce je obozn\ámi\v{t} sa s problematikou tvorby a generovania rozvrhov a n\ájs\v{t} optim\álne rie\šenie pre na\šu fakultu sp\'l\v{n}aj\úce v\šetky po\v{z}iadavky oddelen\í a \študijn\ých programov.
Pr\áca je rozdelen\á na dve \v{c}asti a to teoretick\ú a praktick\ú. Teoretick\á \v{c}as\v{t} sa zaober\á z\ákladn\ými pojmami s\úvisiacich s touto problematikou, met\ódami, ktor\é sa vyu\v{z}\ívaj\ú pri generovan\í rozvrhov a aplik\áciou genetick\ých algoritmov na dan\ú problematiku. V praktickej \v{c}asti s\ú op\ísan\é podmienky a po\v{z}iadavky potrebn\é na vytvorenie rozvrhu, samozrejme aplik\ácia v konkr\étnych programoch a ich vz\ájomn\é porovnanie.},
supervisor={prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.},
consultant={RNDr. {\v{S}}tefan Boor, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=793}
}