Autor(i):
Ľ. Osif
Názov:
Web aplikácia na spracovanie a analýzu údajov
Web Application for Data Processing and Analysis
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2010
Kľúčové slovo(á):
HTML, PHP, MySQL
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
28. 08. 2009
Jazyk:
slovenčina
Anotácia:

Práca sa zaoberá vytvorením dynamických webových stránok pre vedenie záznamov o spotrebe kávy jednotlivých zamestnancov Oddelenia informatizácie a riadenia procesov pomocou internetu. Jedná sa o webovú aplikáciu napísanú v PHP kóde, ktorá spolupracuje s databázou MySQL. Aplikácia obsahuje jednoduché formuláre na vkladanie, editovanie a vyhľadávanie údajov. Výstupom z aplikácie sú číselné a grafické prehľady spotrieb kávy jednotlivých ľudí za vybrané obdobie a možnosť zasielania výpisov z databázy na email zamestnancov.

 

The work deals with creating dynamic web pages it provides better records about consumption of coffee employees on Department of Information Engineering and Process Control through Internet. It is web application write in PHP code, which cooperates with MySQL database. The Application content simple schedules of adding, editing and searching reports. Outputs from application are numeric and graphic synopses of consumption coffee in requested period and possibility to send summary of database via email.

Školiteľ:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-28106

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Posledná úprava:
21.5.2010 23:48:22

Plný text:
797.pdf (453.1 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam797,
author={{\v{L}}. Osif},
title={Web aplik\'acia na spracovanie a anal\'yzu \'udajov},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2010},
keyword={HTML, PHP, MySQL},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={28. 08. 2009},
annote={Pr\áca sa zaober\á vytvoren\ím dynamick\ých webov\ých str\ánok pre vedenie z\áznamov o\ spotrebe k\ávy jednotliv\ých zamestnancov Oddelenia informatiz\ácie a\ riadenia procesov pomocou internetu. Jedn\á sa o\ webov\ú aplik\áciu nap\ísan\ú v\ PHP k\óde, ktor\á spolupracuje s\ datab\ázou MySQL. Aplik\ácia obsahuje jednoduch\é formul\áre na vkladanie, editovanie a\ vyh\v{l}ad\ávanie \údajov. V\ýstupom z\ aplik\ácie s\ú \v{c}\íseln\é a\ grafick\é preh\v{l}ady spotrieb k\ávy jednotliv\ých \v{l}ud\í za vybran\é obdobie a\ mo\v{z}nos\v{t} zasielania v\ýpisov z\ datab\ázy na email zamestnancov. \  The work deals with creating dynamic web pages it provides better records about consumption of coffee employees on Department of Information Engineering and Process Control through Internet. It is web application write in PHP code, which cooperates with MySQL database. The Application content simple schedules of adding, editing and searching reports. Outputs from application are numeric and graphic synopses of consumption coffee in requested period and possibility to send summary of database via email.},
supervisor={Ing. {\v{L}}ubo\v{s} {\v{C}}irka, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=797}
}