Autor(i):
K. Náglová
Názov:
Meranie a regulácia hladiny pomocou zariadenia PCT40
Measurement and Level Control on Laboratory Model PCT40
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2009
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Jazyk:
slovenčina
Anotácia:

Táto bakalárska práca sa zaoberá riadením výšky hladiny v zásobníku kvapaliny pomocou zariadania Armfield PCT40. Toto zariadenie bolo vyvinuté na výučbu riadenia procesov. Umožňuje pochopiť princípy procesov ako sú regulácia a riadenie teploty, tlaku, prietoku a výšky hladiny. V teoretickej časti sú uvedené možnosti merania výšky hladiny pomocou zariadenia a jeho opis. Ďalej postupy identifikácie procesov a metódy návrhov regulátorov ako aj metóda návrhu regulátora, ktorá bola priložená v manuáli k zariadeniu. Praktická časť obsahuje popis zariadenia a postup návrhu regulátora pomocou manuálu, namerané a identifikované prechodové charakteristiky a syntézu regulátorov. Takto navrhnuté regulátory sme navzájom porovnali.

Školiteľ:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Posledná úprava:
2.7.2009 09:23:18

Plný text:
825.pdf (7.66 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam825,
author={K. N\'aglov\'a},
title={Meranie a regul\'acia hladiny pomocou zariadenia PCT40},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2009},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
annote={T\áto bakal\árska pr\áca sa zaober\á riaden\ím v\ý\šky hladiny v z\ásobn\íku kvapaliny pomocou zariadania Armfield PCT40. Toto zariadenie bolo vyvinut\é na v\ýu\v{c}bu riadenia procesov. Umo\v{z}\v{n}uje pochopi\v{t} princ\ípy procesov ako s\ú regul\ácia a riadenie teploty, tlaku, prietoku a v\ý\šky hladiny. V teoretickej \v{c}asti s\ú uveden\é mo\v{z}nosti merania v\ý\šky hladiny pomocou zariadenia a jeho opis. {\v{D}}alej postupy identifik\ácie procesov a met\ódy n\ávrhov regul\átorov ako aj met\óda n\ávrhu regul\átora, ktor\á bola prilo\v{z}en\á v manu\áli k zariadeniu. Praktick\á \v{c}as\v{t} obsahuje popis zariadenia a postup n\ávrhu regul\átora pomocou manu\álu, nameran\é a identifikovan\é prechodov\é charakteristiky a synt\ézu regul\átorov. Takto navrhnut\é regul\átory sme navz\ájom porovnali.},
supervisor={prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=825}
}