Autor(i):
G. Kureková
Názov:
Digitalizácia historických dokumentov na lignocelulózových nosičoch informácií
Digitisation of historical documents on lignocellulose information sources
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2009
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Jazyk:
slovenčina
Anotácia:

48 štátnych archívov na Slovensku má spolu 22 345 archívnych fondov a zbierok, ktoré dokopy predstavujú 157 700 metrov materiálu. Odhaduje sa, že 80 - 85% z týchto materiálov bolo vyrobených na papieri pochádzajúcom z obdobia 1850 - 1970, t.j. prevažne na kyslom papieri s obsahom drevitých vlákien s veľmi nízkou odolnosťou voči starnutiu. Mnohé vzácne dokumenty sú nenávratne poškodené z dôvodu zlých skladovacích podmienok, nesprávnej technológie uloženia, zlej manipulácie, ako aj z dôvodu tlače na nekvalitný kyslý papierový nosič.

Na proces záchrany papierových nosičov informácii sa v poslednej dobe vynakladá veľké úsilie a to či už na získanie finančných prostriedkov alebo vedeckovýskumné aktivity v danej oblasti ochrany, konzervovania a stabilizácie kultúrneho dedičstva. Neustále sa inovujú, resp. hľadajú nové spôsoby hromadnej deacidifikácie papierových nosičov informácií. Popri nich je však neoddeliteľnou súčasťou záchrany a stabilizácie kultúrneho dedičstva uloženého na lignocelulózových nosičoch informácií aj jeho digitalizácia. Hlavnou úlohou mojej práce je priblížiť digitalizáciu historických dokumentov, kníh, časopisov, fotografií, máp a pod. pomocou ručných skenerov a digitalizačného robota. Tiež opísať ako sa postupuje pri digitalizácii nových, ale najmä historických dokumentov, priblížiť ich úpravu pred a po digitalizovaní a tiež proces konverzie dát do digitalného formátu na spracovanie cez počítač a následné vytvorenie digitálnej knižnice.

Školiteľ:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Konzultant:
Ing. Radovan Tiňo, PhD.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Posledná úprava:
3.7.2009 15:21:15

Plný text:
826.pdf (6.59 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam826,
author={G. Kurekov\'a},
title={Digitaliz\'acia historick\'ych dokumentov na lignocelul\'ozov\'ych nosi\v{c}och inform\'aci\'i},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2009},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
annote={48 \št\átnych arch\ívov na Slovensku m\á spolu 22 345 arch\ívnych fondov a zbierok, ktor\é dokopy predstavuj\ú 157 700 metrov materi\álu. Odhaduje sa, \v{z}e 80 - 85% z t\ýchto materi\álov bolo vyroben\ých na papieri poch\ádzaj\úcom z obdobia 1850 - 1970, t.j. preva\v{z}ne na kyslom papieri s obsahom drevit\ých vl\ákien s ve\v{l}mi n\ízkou odolnos\v{t}ou vo\v{c}i starnutiu. Mnoh\é vz\ácne dokumenty s\ú nen\ávratne po\škoden\é z d\ôvodu zl\ých skladovac\ích podmienok, nespr\ávnej technol\ógie ulo\v{z}enia, zlej manipul\ácie, ako aj z d\ôvodu tla\v{c}e na nekvalitn\ý kysl\ý papierov\ý nosi\v{c}. Na proces z\áchrany papierov\ých nosi\v{c}ov inform\ácii sa v poslednej dobe vynaklad\á ve\v{l}k\é \úsilie a to \v{c}i u\v{z} na z\ískanie finan\v{c}n\ých prostriedkov alebo vedeckov\ýskumn\é aktivity v danej oblasti ochrany, konzervovania a stabiliz\ácie kult\úrneho dedi\v{c}stva. Neust\ále sa inovuj\ú, resp. h\v{l}adaj\ú nov\é sp\ôsoby hromadnej deacidifik\ácie papierov\ých nosi\v{c}ov inform\áci\í. Popri nich je v\šak neoddelite\v{l}nou s\ú\v{c}as\v{t}ou z\áchrany a stabiliz\ácie kult\úrneho dedi\v{c}stva ulo\v{z}en\ého na lignocelul\ózov\ých nosi\v{c}och inform\áci\í aj jeho digitaliz\ácia. Hlavnou \úlohou mojej pr\áce je pribl\í\v{z}i\v{t} digitaliz\áciu historick\ých dokumentov, kn\íh, \v{c}asopisov, fotografi\í, m\áp a pod. pomocou ru\v{c}n\ých skenerov a digitaliza\v{c}n\ého robota. Tie\v{z} op\ísa\v{t} ako sa postupuje pri digitaliz\ácii nov\ých, ale najm\ä historick\ých dokumentov, pribl\í\v{z}i\v{t} ich \úpravu pred a po digitalizovan\í a tie\v{z} proces konverzie d\át do digitaln\ého form\átu na spracovanie cez po\v{c}\íta\v{c} a n\ásledn\é vytvorenie digit\álnej kni\v{z}nice.},
supervisor={prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.},
consultant={Ing. Radovan Ti\v{n}o, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=826}
}