Autor(i):
M. Sónak
Názov:
Riadenie laboratórnych zásobníkov kvapaliny
Control of Laboratory Liquid Tank
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2009
Kľúčové slovo(á):
Riadenie, Modelovanie, Hydraulicko pneumaticka sustava, Návrh riadenia
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
13. 07. 2009
Jazyk:
slovenčina
Anotácia:

Záverečná bakalárska práca riadenie laboratórnych zásobníkov kvapaliny pozostáva z linearizácie nelineárneho matematického modelu rozvojom do Taylorovho radu. Po linearizácií sú vypočítané konštanty ventilov. Následne je daný systém identifikovaný na dosiahnutie žiadanej hodnoty systému, v našom prípade výšky hladiny kvapaliny v druhom zásobníku, čo je zároveň cieľom riadenia. Pre zistenie prenosu identifikovaného systému z nameranej prechodovej charakteristiky je použitá Strejcova metóda. Následne je navrhnuté riadenie, kde sa hľadá najvhodnejší regulátor, ktorý bude schopný v najkratšom čase uregulovať žiadanú hodnotu výšky hladiny.

Školiteľ:
Ing. Jana Závacká, PhD.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Jana Závacká, PhD.
Posledná úprava:
26.8.2009 09:17:36

Plný text:
836.pdf (300.99 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam836,
author={M. S\'onak},
title={Riadenie laborat\'ornych z\'asobn\'ikov kvapaliny},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2009},
keyword={Riadenie, Modelovanie, Hydraulicko pneumaticka sustava, N\'avrh riadenia},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={13. 07. 2009},
annote={Z\ávere\v{c}n\á bakal\árska pr\áca riadenie laborat\órnych z\ásobn\íkov kvapaliny pozost\áva z\ lineariz\ácie neline\árneho matematick\ého modelu rozvojom do Taylorovho radu. Po lineariz\áci\í s\ú vypo\v{c}\ítan\é kon\štanty ventilov. N\ásledne je dan\ý syst\ém identifikovan\ý na dosiahnutie \v{z}iadanej hodnoty syst\ému, v\ na\šom pr\ípade v\ý\šky hladiny kvapaliny v\ druhom z\ásobn\íku, \v{c}o je z\árove\v{n} cie\v{l}om riadenia. Pre zistenie prenosu identifikovan\ého syst\ému z\ nameranej prechodovej charakteristiky je pou\v{z}it\á Strejcova met\óda. N\ásledne je navrhnut\é riadenie, kde sa h\v{l}ad\á najvhodnej\š\í regul\átor, ktor\ý bude schopn\ý v\ najkrat\šom \v{c}ase uregulova\v{t} \v{z}iadan\ú hodnotu v\ý\šky hladiny.},
supervisor={Ing. Jana Z\'avack\'a, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=836}
}