Autor(i):
P. Bodnár
Názov:
Dynamické generovanie obrázkov vo formáte SVG
Dynamic Creation of Images in the SVG Format
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2009
Kľúčové slovo(á):
SVG, PHP, formulár
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
13. 07. 2009
Jazyk:
slovenčina
Anotácia:

Cieľom bakalárskeho projektu je oboznámenie sa s jazykom SVG určeným na opísanie dvojrozmernej vektorovej grafiky a jeho praktickou aplikáciou do webovej stránke. Teoretická časť sa zaoberá štruktúrou jazyka SVG a jeho základnými funkciami. Obsah praktickej časti spočíva vo vytvorení základných vektorových tvarov, ktoré sa použijú na zobrazenie pečiatok. Tieto vektorové tvary sa vo forme SVG kódu prepoja s PHP formulárom. Po vytvorení sa modul zakomponuje do webovej stránky firmy zaoberajúcej sa výrobou pečiatok.

 

The aim of bachelor project is an acquaintance with SVG language which is assigned to describe two-dimensional vector graphics and its practical application to a web site. The theoretical part deals with a structure of SVG language and its basic functions. The contents of practical part consist in the creation of basic vector shapes that will be used to display rubber stamps. These vector shapes in the form of SVG code will be connected with PHP form. After creation this modul will be inserted in the website of a company which deals with rubber stamps production.

Školiteľ:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Posledná úprava:
7.9.2009 14:20:24

Plný text:
841.zip (1.73 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam841,
author={P. Bodn\'ar},
title={Dynamick\'e generovanie obr\'azkov vo form\'ate SVG},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2009},
keyword={SVG, PHP, formul\'ar},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={13. 07. 2009},
annote={Cie\v{l}om bakal\árskeho projektu je obozn\ámenie sa s\ jazykom SVG ur\v{c}en\ým na op\ísanie dvojrozmernej vektorovej grafiky a\ jeho praktickou aplik\áciou do webovej str\ánke. Teoretick\á \v{c}as\v{t} sa zaober\á \štrukt\úrou jazyka SVG a\ jeho z\ákladn\ými funkciami. Obsah praktickej \v{c}asti spo\v{c}\íva vo vytvoren\í z\ákladn\ých vektorov\ých tvarov, ktor\é sa pou\v{z}ij\ú na zobrazenie pe\v{c}iatok. Tieto vektorov\é tvary sa vo forme SVG k\ódu prepoja s\ PHP formul\árom. Po vytvoren\í sa modul zakomponuje do webovej str\ánky firmy zaoberaj\úcej sa v\ýrobou pe\v{c}iatok. \  The aim of bachelor project is an acquaintance with SVG language which is assigned to describe two-dimensional vector graphics and its practical application to a\ web site. The theoretical part deals with a\ structure of SVG language and its basic functions. The contents of practical part consist in the creation of basic vector shapes that will be used to display rubber stamps. These vector shapes in the form of SVG code will be connected with PHP form. After creation this modul will be inserted in the website of a\ company which deals with rubber stamps production.},
supervisor={Ing. {\v{L}}ubo\v{s} {\v{C}}irka, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=841}
}