Autor(i):
S. Kušev
Názov:
Tvorba webových stránok
Creation Web Pages
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2009
Kľúčové slovo(á):
XHTML, CSS, Mestský dychový orchester CHEMLON Humenné
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
17. 07. 2009
Jazyk:
slovenčina
Anotácia:

Cieľom tejto práce je vytvoriť statickú webovú stránku pre Mestský dychový orchester CHEMLON Humenné. Jedná sa o webovú stránku, ktorá je vytvorená pomocou značkovacieho jazyka XHTML a s použitím kaskádových štýlov. Proces vytvorenia tejto webovej stránky pozostáva z niekoľkých krokov: návrh dizajnu, na základe ktorého boli vytvorené kaskádové štýly CSS, vytvorenie zdrojových kódov pomocou jazyka XHTML a nakoniec v overení splnenia štandardov definovaných pre XHTML stránky. Táto webová stránka prináša základné informácie o dychovom orchestri, od jeho vzniku až po súčasnosť a kontakty na ľudí, ktorí dohliadajú na fungovanie orchestra. Návštevníci stránky majú možnosť prezrieť si fotogalériu z koncertov z minulosti a súčasnosti a taktiež si môžu prezrieť hudobné videosúbory.

 

The aim of this thesis is to create a static web page for the city brass band CHEMLON Humenné. We can speak about web page, which is created with the help of script XHTML language and with the usage of cascade styles. Method of creation of the web page consists of those points: proposal of design on which basis cascade styles were created, creation of source codes with the help of XHTML language and finally checking of standards defined for XHTML pages. This website provides basic information about the brass band, from its inception to the present, and contacts for people who oversee the operation of the brass. Visitors to the site have the option to view the photo gallery of concerts from the past and present, and also you can view music video.

Školiteľ:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Posledná úprava:
7.9.2009 14:27:42

Plný text:
843.pdf (615.97 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam843,
author={S. Ku\v{s}ev},
title={Tvorba webov\'ych str\'anok},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2009},
keyword={XHTML, CSS, Mestsk\'y dychov\'y orchester CHEMLON Humenn\'e},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={17. 07. 2009},
annote={Cie\v{l}om tejto pr\áce je vytvori\v{t} statick\ú webov\ú str\ánku pre Mestsk\ý dychov\ý orchester CHEMLON Humenn\é. Jedn\á sa o\ webov\ú str\ánku, ktor\á je vytvoren\á pomocou zna\v{c}kovacieho jazyka XHTML a\ s pou\v{z}it\ím kask\ádov\ých \št\ýlov. Proces vytvorenia tejto webovej str\ánky pozost\áva z\ nieko\v{l}k\ých krokov: n\ávrh dizajnu, na z\áklade ktor\ého boli vytvoren\é kask\ádov\é \št\ýly CSS, vytvorenie zdrojov\ých k\ódov pomocou jazyka XHTML a\ nakoniec v\ overen\í splnenia \štandardov definovan\ých pre XHTML str\ánky. T\áto webov\á str\ánka prin\á\ša z\ákladn\é inform\ácie o\ dychovom orchestri, od jeho vzniku a\v{z} po s\ú\v{c}asnos\v{t} a\ kontakty na \v{l}ud\í, ktor\í dohliadaj\ú na fungovanie orchestra. N\áv\števn\íci str\ánky maj\ú mo\v{z}nos\v{t} prezrie\v{t} si fotogal\ériu z\ koncertov z\ minulosti a\ s\ú\v{c}asnosti a\ taktie\v{z} si m\ô\v{z}u prezrie\v{t} hudobn\é videos\úbory. \  The aim of this thesis is to create a\ static web page for the city brass band CHEMLON Humenn\é. We can speak about web page, which is created with the help of script XHTML language and with the usage of cascade styles. Method of creation of the web page consists of those points: proposal of design on which basis cascade styles were created, creation of source codes with the help of XHTML language and finally checking of standards defined for XHTML pages. This website provides basic information about the brass band, from its inception to the present, and contacts for people who oversee the operation of the brass. Visitors to the site have the option to view the photo gallery of concerts from the past and present, and also you can view music video.},
supervisor={Ing. {\v{L}}ubo\v{s} {\v{C}}irka, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=843}
}