Autor(i):
L. Petáková
Názov:
Optimálne riadenie procesov
Optimal Process Control
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2010
Kľúčové slovo(á):
optimálne riadenie, dynamická optimalizácia, iterácia hraničnej podmienky
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
14. 07. 2010
Jazyk:
slovenčina
Anotácia:

Predkladaná práca zaoberá návrhom optimálneho riadenia dynamických systémov. Prvá   časť   predstavuje   štúdium    rôznych   metód  dynamickej optimalizácie. V druhej časti sa zaoberáme aplikáciou zvolených metód na výpočet optimálneho riadenia zvolených procesov.

Školiteľ:
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-50937

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Posledná úprava:
21.5.2010 11:02:58

Plný text:
919.pdf (640.65 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam919,
author={L. Pet\'akov\'a},
title={Optim\'alne riadenie procesov},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2010},
keyword={optim\'alne riadenie, dynamick\'a optimaliz\'acia, iter\'acia hrani\v{c}nej podmienky},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={14. 07. 2010},
annote={Predkladan\á pr\áca zaober\á n\ávrhom optim\álneho riadenia dynamick\ých syst\émov. Prv\á\ \  \v{c}as\v{t}\ \  predstavuje\ \  \št\údium\ \ \  r\ôznych\ \  met\ód\  dynamickej optimaliz\ácie. V druhej \v{c}asti sa zaober\áme aplik\áciou zvolen\ých met\ód na v\ýpo\v{c}et optim\álneho riadenia zvolen\ých procesov.},
supervisor={doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=919}
}