Autor(i):
M. Jelemenský
Názov:
Optimálne riadenie procesov
Optimal Process Control
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2010
Kľúčové slovo(á):
optimálne riadenie, dynamická optimalizácia, iterácia hraničnej podmienky
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
14. 07. 2010
Jazyk:
slovenčina
Anotácia:

Práca bola zameraná na oboznámenie sa s riešením optimalizačných problémov. Cieľom
tejto práce je zoznámiť sa a vyriešiť modelové príklady súvisiace s dynamickou
optimalizáciou. Prvá časť práce je zameraná na teóriu a matematické základy. V tejto časti
konkrétne priblížime dve skupiny možných postupov pri riešení optimalizačných úloh.
Numerické a analytické metódy. Z analytických metód, ktorým sa budeme venovať
spomeňme Pontrjaginov princíp minima (maxima) a variačný počet. Medzi numerické
metódy patrí napríklad iterácia hraničnej podmienky. V druhej časti už riešime modelové
príklady ako optimálne riadenie zásobníka kvapaliny a optimálne riadenie auta.

Školiteľ:
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-17457

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Posledná úprava:
21.5.2010 11:08:09

Plný text:
920.pdf (1.61 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam920,
author={M. Jelemensk\'y},
title={Optim\'alne riadenie procesov},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2010},
keyword={optim\'alne riadenie, dynamick\'a optimaliz\'acia, iter\'acia hrani\v{c}nej podmienky},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={14. 07. 2010},
annote={Pr\áca bola zameran\á na obozn\ámenie sa s rie\šen\ím optimaliza\v{c}n\ých probl\émov. Cie\v{l}om
tejto pr\áce je zozn\ámi\v{t} sa a vyrie\ši\v{t} modelov\é pr\íklady s\úvisiace s dynamickou
optimaliz\áciou. Prv\á \v{c}as\v{t} pr\áce je zameran\á na te\óriu a matematick\é z\áklady. V tejto \v{c}asti
konkr\étne pribl\í\v{z}ime dve skupiny mo\v{z}n\ých postupov pri rie\šen\í optimaliza\v{c}n\ých \úloh.
Numerick\é a analytick\é met\ódy. Z analytick\ých met\ód, ktor\ým sa budeme venova\v{t}
spome\v{n}me Pontrjaginov princ\íp minima (maxima) a varia\v{c}n\ý po\v{c}et. Medzi numerick\é
met\ódy patr\í napr\íklad iter\ácia hrani\v{c}nej podmienky. V druhej \v{c}asti u\v{z} rie\šime modelov\é
pr\íklady ako optim\álne riadenie z\ásobn\íka kvapaliny a optim\álne riadenie auta.},
supervisor={doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=920}
}