Autor(i):
J. Malinič
Názov:
Dynamické webové stránky VŠC v Humennom
Dynamic websites VSC in Humenne
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2010
Kľúčové slovo(á):
XHTML, CSS, PHP, MySQL
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Jazyk:
slovenčina
Anotácia:

Cieľom bakalárskeho projektu je vytvorenie dynamických web stránok Výučbovoštudijného centra v Humennom. Na stránkach budú zobrazené rôzne odkazy,fotogaléria, rozvrhy a harmonogramy. Administrátor stránok bude môcť z administračného panela pridávať a upravovať rozvrhy, harmonogramy, oznamy, pridávať a mazať fotografie, upravovať registrovaných užívateľov. Užívatelia budú mať možnosť registrovať sa na stránke, pre prezeranie rozvrhu bude povinné prihlásenie užívateľa. Stránky sú vytvorené pomocou PHP, HTML, CSS, JavaScript.

 

The bachelor project is to create dynamic web pages the teaching-learning center in Humenne. The site will display various links, photos, schedules and timetables. Administrators will be able to map the admin panel to add and edit schedules, timetables, announcements, add and delete photos, edit registered users. Users will be able to register on the site for viewing schedule will be required to login. Web pages are created using PHP, HTML, CSS and JavaScript.

Školiteľ:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-49748

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Posledná úprava:
21.5.2010 23:55:43

Plný text:
925.pdf (294.93 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam925,
author={J. Malini\v{c}},
title={Dynamick\'e webov\'e str\'anky V{\v{S}}C v Humennom},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2010},
keyword={XHTML, CSS, PHP, MySQL},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
annote={Cie\v{l}om bakal\árskeho projektu je vytvorenie dynamick\ých web str\ánok V\ýu\v{c}bovo\študijn\ého centra v\ Humennom. Na str\ánkach bud\ú zobrazen\é r\ôzne odkazy,fotogal\éria, rozvrhy a\ harmonogramy. Administr\átor str\ánok bude m\ôc\v{t} z\ administra\v{c}n\ého panela prid\áva\v{t} a\ upravova\v{t} rozvrhy, harmonogramy, oznamy, prid\áva\v{t} a\ maza\v{t} fotografie, upravova\v{t} registrovan\ých u\v{z}\ívate\v{l}ov. U\v{z}\ívatelia bud\ú ma\v{t} mo\v{z}nos\v{t} registrova\v{t} sa na str\ánke, pre prezeranie rozvrhu bude povinn\é prihl\ásenie u\v{z}\ívate\v{l}a. Str\ánky s\ú vytvoren\é pomocou PHP, HTML, CSS, JavaScript. \  The bachelor project is to create dynamic web pages the teaching-learning center in Humenne. The site will display various links, photos, schedules and timetables. Administrators will be able to map the admin panel to add and edit schedules, timetables, announcements, add and delete photos, edit registered users. Users will be able to register on the site for viewing schedule will be required to login. Web pages are created using PHP, HTML, CSS and JavaScript.},
supervisor={Ing. {\v{L}}ubo\v{s} {\v{C}}irka, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=925}
}